Advanced search    

Search: authors:"Dr. René Gruythuysen"

1 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Gaatjesmakers?

De mondzorg door traditioneel ingestelde pedodontologen (dat zijn er nog veel!) is grotendeels gebaseerd op onderbuikgevoelens en leidt vaak tot overbodige, voor kinderen zeer belastende alsmede zeer kostbare zorg. Overbodige zorg bij kinderen is in strijd met artikel 3 van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK). Helaas heeft jarenlang in de ...