Advanced search    

Search: authors:"Elsbeth Drost"

1 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

De dood die niet kwam

dit nummer een bijdrage van Elsbeth Drost. - Ze woont in het verpleeghuis, al jaren, mevrouw V. en ze is opgebloeid. Haar leven bestond uit werken, dragen, niet klagen. Gedomineerd door haar streng ... niet. De dood kwam, genadig in de nacht. Het einde kwam toch. Elsbeth Drost is specialist ouderengeneeskunde en kaderarts palliatieve zorg. 'Haar leven paste precies binnen de lijntjes'