Advanced search    

Search: authors:"Frédérique San Giorgi"

3 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

X-puzzel #3

afgebroken en opnieuw gemaakt. In 2014 werd een controle-opname gemaakt waarop de 21 periapicaal een rustig beeld toonde. door Reinier Hoogeveen en Frédérique San Giorgi, ACTA, sectie Radiologie Ten tijde van

X-puzzel #2 - bevindingen

een koe in de kont. Rienier Hoogeveen Frédérique San Giorgi ACTA, sectie Radiologie

X-puzzel #1

Met ingang van dit nummer plaatsen we in TP een röntgenfoto die we gezamenlijk, dus met u, lezer(es), willen analyseren. Misschien ziet u wel meer dan wij.