Advanced search    

Search: authors:"Hai Xia Bai"

1 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Bruch´s membrane thickness in relationship to axial length

the study. (SAV) Author Contributions Conceptualization: Hai Xia Bai, Bin Li, Jost B. Jonas. Data curation: Hai Xia Bai, Ying Mao, Ling Shen, Xiao Lin Xu, Fei Gao, Zhi Bao Zhang, Bin Li, Jost B ... . Jonas. Formal analysis: Hai Xia Bai, Ying Mao, Ling Shen, Xiao Lin Xu, Fei Gao, Zhi Bao Zhang, Jost B. Jonas. Funding acquisition: Bin Li. Investigation: Hai Xia Bai, Ying Mao, Ling Shen, Xiao Lin Xu