Advanced search    

Search: authors:"Huaiting Qi"

1 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

The infection and impact of Azorhizobium caulinodans ORS571 on wheat (Triticum aestivum L.)

: Huawei Liu, Li Qiu, Baohong Zhang, Weiling Wang, Yingge Xie. Data curation: Huawei Liu, Xiaojing Wang, Huaiting Qi, Qian Wang, Yongchao Chen, Qiang Li, Yuying Zhang, Li Qiu, Weiling Wang. Formal analysis ... : Huawei Liu, Xiaojing Wang, Huaiting Qi, Qian Wang, Yongchao Chen, Qiang Li, Yuying Zhang, Li Qiu, Weiling Wang. Funding acquisition: Li Qiu, Weiling Wang, Yingge Xie. Investigation: Huawei Liu, Xiaojing