Advanced search    

Search: authors:"Iris de Vries"

1 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Leefstijl als medicijn heeft de toekomst

Het is 16 juni 2040. Vanochtend had ik een rustig spreekuur. Ik heb een paar pati├źnten gezien, onder wie meneer Pietersen.