Advanced search    

Search: authors:"Jan Koleśnik"

3 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Europejska unia bankowa – nowy wymiar ryzyka systemowego

Nadesłany: 09.11.12 | Zaakceptowany do druku: 16.05.13 Jan Koleśnik* W artykule zostat przedstawiony wptyw zmian koncepcji nadzoru bankowego w Unii Europejskiej, w tym projektowanej unii bankowej, na poziom