Advanced search    

Search: authors:"Jerzy Myśliński"

14 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Radiofonia polska w latach 1944-1949 : projekt rozdziału podręcznika historii prasy polskiej

, obejm ującej lata 1945— 1948. Nie da się ukryć, iż inspiratorem tej decyzji był Jerzy Myśliński, autor wielu artykułów dotyczących historii prasy polskiej po 1944 r., a przede wszystkim obszernego

"Trzy czasopisma : na tropach ideologii polskiego ruchu robotniczego", Żanna Kormanowa, Warszawa 1989 : [recenzja]

ykon ała w ie le pom ocniczych zestaw ień, u łatw iających śled zen ie k om un istyczn ego ruchu p rasow o-w yd aw n iczego w P olsce m iędzyw ojennej. Jerzy Myśliński MINIO. P rzy ja c ie le o Januszu