Advanced search    

Search: authors:"Jerzy Myśliński"

35 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Nieudane warszawskie przeszczepy prasowe we Lwowie przed pierwszą wojną światową : ("Kronika Powszechna" 1910-1914 i "Życie" 1910-1912)

Prasy Polskiej XXXII 4 PL ISSN 0137-2998 JERZY MYŚLIŃSKI (Warszawa) NIEUDANE WARSZAWSKIE PRZESZCZEPY PRASOWE WE LWOWIE PRZED PIERWSZĄ WOJNĄ ŚWIATOWĄ („KRONIKA POWSZECHNA” 1910— 1914 I „ŻYCIE” 1910

Radiofonia polska w latach 1944-1949 : projekt rozdziału podręcznika historii prasy polskiej

, obejm ującej lata 1945— 1948. Nie da się ukryć, iż inspiratorem tej decyzji był Jerzy Myśliński, autor wielu artykułów dotyczących historii prasy polskiej po 1944 r., a przede wszystkim obszernego

"Trzy czasopisma : na tropach ideologii polskiego ruchu robotniczego", Żanna Kormanowa, Warszawa 1989 : [recenzja]

ykon ała w ie le pom ocniczych zestaw ień, u łatw iających śled zen ie k om un istyczn ego ruchu p rasow o-w yd aw n iczego w P olsce m iędzyw ojennej. Jerzy Myśliński MINIO. P rzy ja c ie le o Januszu

Słowo wstępne

zamierzeniach swój niemały udział. Niech te wspom­ nienia będą dowodem, że żyje On nadal w naszej pamięci. Jerzy Myśliński W TARNOPOLSKIM GIMNAZJUM (fragmenty wspomnień) Moje lata szkolne przypadły na burzliwy