Advanced search    

Search: authors:"Judith Mulder"

1 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Aios stellen toekomst centraal in jarig H&W

auteurs benaderd met het verzoek een bijdrage aan dit speciale nummer te leveren. Referenten en de reguliere redactiecommissie lazen mee om de artikelen te beoordelen. ▪ Ivo Smeele, Judith Mulder