Advanced search    

Search: authors:"Kazimierz Nowak"

5 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

"Der Einfluss der russischen Februarrevolution und der Grossen Sozialistischen Oktoberrevolution auf die deutsche Arbeiterklasse", Klaus Mammach, Berlin 1955 : [recenzja]

sygnalizowanych tu błędów — pracę Mammacha ze względu na zebrany cie­ kawy materiał, dobrą konstrukcję — warto krytycznie przeczytać. Kazimierz Nowak * W pewnym stopniu sama postawa proletariatu — zakorzenione