Advanced search    

Search: authors:"Ke-Ming Li"

1 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Identification of odorant binding proteins and chemosensory proteins in Microplitis mediator as well as functional characterization of chemosensory protein 3

Editing Services. Author Contributions Conceptualization: Rui-Jun Li, Yong-Jun Zhang, Yu-Yuan Guo. Data curation: Yong Peng, Shan-Ning Wang, Ke-Ming Li, Jing-Tao Liu, Yao Zheng, Shuang Shan, Ye-Qing ... Yang, Rui-Jun Li, Yong-Jun Zhang. Formal analysis: Yong Peng, Shan-Ning Wang, Yong-Jun Zhang. Funding acquisition: Yong-Jun Zhang, Yu-Yuan Guo. Investigation: Yong Peng, Shan-Ning Wang, Ke-Ming Li