Advanced search    

Search: authors:"Magdalena Kwiatkowska"

7 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Bystin (BYSL) as a possible marker of severe hypoxic-ischemic changes in neuropathological examination of forensic cases

Bystin (BYSL) is a 306-amino acid protein encoded in humans by the BYSL gene located on the 6p21.1 chromosome. It is conserved across a wide range of eukaryotes. BYSL was reported to be a sensitive marker for the reactive astrocytes induced by ischemia/reperfusion and chemical hypoxia in vitro and is considered to be one of the common characteristics of astrogliosis. In our study...

Warszawskie edycje podręczników medycznych w XIX i na początku XX wieku

szkół. Dziennik Powszechny 1862 nr 176 (z 6 VIII) s . 432 - 434 29 Szerzej na ten temat zob . Magdalena Kwiatkowska: Edytorskie plany administracji oświatowej Królestwa Polskiego w latach 1862-1864 (w

Edytorskie plany administracji oświatowej Królestwa Polskiego w latach 1862-1864

. Magdalena Kwiatkowska THE EDITORIAL PLANS OF EDUCATION ADMINISTRATION IN KRÓLESTWO POLSKIE IN 1862-1864 The change of the policy after the death of tsar Nicholas I and the progress of events in Królestwo

Kinetics of the [4+2] cycloaddition of cyclopentadiene with (E)-2-aryl-1-cyano-1-nitroethenes

Radomir Jasin ski 0 Magdalena Kwiatkowska 0 Andrzej Baran ski 0 0 R. Jasinski (&) M. Kwiatkowska A. Baranski Institute of Organic Chemistry and Technology, Cracow University of Technology

Książka naukowa w repertuarze wydawców warszawskich w drugiej połowie XIX wieku : piśmiennictwo dyscyplin humanistycznych

T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA LIBRORUM 10, 2001 Magdalena Kwiatkowska KSIĄŻKA NAUKOWA W REPERTUARZE WYDAWCÓW WARSZAWSKICH W D R U G IEJ PO ŁO W IE XIX WIEKU PIŚM IEN N

Informacja o piśmiennictwie na łamach tygodnika pt. "Kronika Piotrowska" (1910-1914)

literatury teologicznej i filozoficznej w zestawie książek recenzowanych. Magdalena Kwiatkowska DIE INFORMATION ÜBER DAS SO IRIFTU M IM WOCHENBLATT „KRONIKA PIOTRKOWSKA” (1910-1914) Der lokale Bereich der