Advanced search    

Search: authors:"Marianne Reimert"

1 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Screenen op boezemfibrilleren met single-lead handheld ECG

Vraagstelling Atriumfibrilleren (AF) heeft een prevalentie van 4,4% bij personen ≥ 65 jaar. Van alle mensen met AF heeft 25 tot 35% geen klachten (silent AF), maar wel een verhoogd risico op trombo-embolische complicaties waarvoor bij een CHA2DS2-VASc ≥ 2-score een indicatie bestaat voor orale anticoagulantia.