Advanced search    

Search: authors:"Marie-José Gijsberts"

1 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Samenwerken

Palliatieve zorg is per definitie multidisciplinaire zorg. Goede samenwerking rondom vragen van patiënten is een van de sleutels tot goede palliatieve zorg. Het tweede nummer van Pallium belicht dit thema vanuit een aantal gezichtspunten.