Advanced search    

Search: authors:"Melissa Verhoef"

1 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

3 vragen aan…

in te spelen? Melissa Verhoef promoveert op 19 mei aan de Universiteit Utrecht met een onderzoek over deze onderwerpen.