Advanced search    

Search: authors:"Michał Wojciechowski"

23 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

The sL1CAM in sera of patients with endometrial and ovarian cancers

concentration positively correlated with ovarian cancer stage and (not significantly) with grade. sL1CAM carcinoma - & Michał Wojciechowski Conclusions Despite the increasing data about the possible role of

CD44 expression in curettage and postoperative specimens of endometrial cancer

Background Adhesive molecules like CD44 are well defined key players in the metastatic cascade in many cancers, including endometrial cancer. They could play a role of markers of invasion, metastasis and prognostic factors. Aim of the study The aim of the study is to assess a possible role of the CD44 as a marker of invasion in endometrial cancer, both at the moment of...

60. Zjazd Societas Novi Testamenti Studiorum, Halle, 2-6 VIII 2005

/snts/). Nic MICHAŁ WOJCIECHOWSKI nie stoi na przeszkodzie, by na kolejnym zjeździe w Aberdeen SNTS przyjął do swego grona kilku Polaków. Ponadto każdy członek stowarzyszenia może zaprosić na zjazd jedną

"Ezechiel Tragik i jego dramat Exagoge "Wyprowadzenie z Egiptu"", Aleksandra Klęczar, Kraków-Mogilany 2006 : [recenzja]

tej doby. Na gruncie polskim praca jest pionierska, gdyż do­ tąd dysponowaliśmy jedynie przekładem Exagoge. Michał Wojciechowski, Olsztyn Książka ta jest owocem współpracy pedagoga religii oraz

"Socjologia wiedzy w Biblii", Ewa Bińczyk, Kraków 2003 : [recenzja]

jakość tłumaczenia i ładny kształt zewnętrzny (druk, oprawa). Michał Wojciechowski, Olsztyn Ewa BIŃCZYK, Socjologia wiedzy w Biblii, Nomos, Kraków 2003, ss. 172. Książka ta stanowi przykład wartościowego ... biblijne i pozabiblijne teksty paralelne. Zauważmy wreszcie, że korzystanie z książki bardzo by ułatwił, nieobecny niestety, indeks miejsc biblijnych. Michał Wojciechowski, Olsztyn Szczególnym wyrazem w

Międzynarodowy Zjazd Society of Biblical Literature, Budapeszt, 26-29 VII 1995

: Recycling in Jude and Zechariah (teksty utkane ze starszych). A. C e r q u o n e , The Vision o f Christ as Heavenly Messenger in Rev 1. Michał Wojciechowski, Warszawa

Syllabus błędów

Studia Theol. Vars. Pius IX (papież) , Michał Wojciechowski Syllabus błędów PAPIEŻ PIUS IX SYLLABUS BŁĘDÓW W p ro w a d z e n ie . Syllabus papieża P iu sa IX ogłoszony został 8 X II 1864 roku w

Nowotestamentowe teksty o Żydach w nowszych polskich przekładach biblijnych

. MICHAŁ WOJCIECHOWSKI 14 R o zm aite zresztą. Np. a k tu a liz u ją c S T p rz e d sta w ia się g rzech y Iz ra e la ja k o grzech y c h rześcijan i o strzeżen ie d la n ich . T ę te n d e n c ję sp o tk am