Advanced search    

Search: authors:"Persijn Honkoop"

3 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Stoppen met roken bij COPD

Rokers met COPD die willen stoppen moeten ondersteund worden met intensieve gedragstherapie, meestal in combinatie met farmacotherapie. Huisartsen zouden zelf hierover het gesprek moeten aangaan gezien het belang en de intensiteit ervan. Dit is de conclusie uit een Cochrane-review over het effect van gedragsmatig en/of farmacologisch stoppen met roken-interventies bij mensen met ...

Barrières in het gebruik van evidencebased medicine

nieuwe M&I-module evidence-based medicine om inspanningen op dit gebied te bekostigen, helemaal niet zon gek idee. Persijn Honkoop De berichten, commentaren en reacties in het Journaal richten zich op de