Advanced search    

Search: authors:"Prof. dr. W. F. J. Feitz"

1 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Kinderurologie en concentratie van zorg; kijk over de grenzen!

In de discussie over de concentratie van zorg zijn verschillende nieuwe ontwikkelingen te herkennen. In dit overzicht wordt een toelichting gegeven op de ontwikkelingen van het superspecialisme kinderurologie, de nationale expertisecentra en de Europese Reference Networks.