Advanced search    

Search: authors:"Rein Beckers"

1 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Hospice Martinus in Mechelen: Zorg in de sfeer van de Heilige Martinus

te horen krijgen dat zij de geest van de Heilige Martinus in dit huis voelen. Dat is hoe deze mensen in hun laatste dagen de sfeer hier ervaren.” Brenda van Dam is journalist. Rein Beckers is ... opgemerkt. Het kunstwerkje representeert de liefdevolle zorg die de medewerkers en vrijwilligers het hospice bieden en draagt stilletjes bij aan de sfeer, vertelt verzorgende individuele gezondheid Rein