Advanced search    

Search: authors:"Ronald Batenburg"

3 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

De rollen omgedraaid: veertig jaar NIVEL beroepenregistraties

Ook voor statistieken geldt dat resultaten in het verleden geen garantie bieden voor de toekomst. Toch kunnen historische trends helpen de visie op de komende jaren beter te onderbouwen dan alleen met gevoel.

Huisartsen tevreden over zorggroepen

0 Johan Hansen, Dinny de Bakker, Ronald Batenburg, Franois Schellevis D De opkomst van zorggroepen in de Nederlandse huisartsenzorg is onmiskenbaar. Er zijn zo'n 100 zorggroepen in Nederland die

A Situational Alignment Framework for PACS

This paper reports the outcomes of a study on an integrated situational alignment framework for picture archiving and communication systems (PACS) labeled as PISA. Following the design research cycle, complementary validation methods and pilot cases were used to assess the proposed framework and its operationalized survey. In this paper, the authors outline (a) the process of the...