Advanced search    

Search: authors:"Sarah De Rijck"

1 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

De techniek van altijd ja-zeggen

door middel van improvisatietheater. Het improvisatietheater is een initiatief van Melissa Leboeuf (referentiepersoon dementie) en ergotherapeut Sarah De Rijck. De situaties van vroeger worden opgeroepen