Advanced search    

Search: authors:"Siebe Swart"

4 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Verba volant, scripta manent?

relaties tussen mensen. Daar veranderen schriftelijke wilsverklaringen niks aan, want binnen relaties geldt uiteindelijk: geschrijf vergaat, blijft het gepraat! Siebe Swart is specialist ouderengeneeskunde.

Advance care planning

was tot NIET reanimeren. Mijn collega heeft inmiddels gevolg gegeven aan zijn vakantieplanning. Ik ben benieuwd waar de zorgplanning van mijnheer G. toe gaat leiden. Siebe Swart is specialist

Verslag doen

vragen zichtbaar worden in zorg, onderzoek en literatuur. Ik hoop dat u de tijd zult vinden om hierover te lezen om daarvan vervolgens verslag te kunnen doen, al dan niet via Twitter. Siebe Swart

A cluster randomized controlled trial on the effects and costs of advance care planning in elderly care: study protocol

Background Currently, health care and medical decision-making at the end of life for older people are often insufficiently patient-centred. In this trial we study the effects of Advance Care Planning (ACP), a formalised process of timely communication about care preferences at the end of life, for frail older people. Methods/Design We will conduct a cluster randomised controlled...