Advanced search    

Search: authors:"Tadeusz Przeciszewski"

8 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Metodyka planowania szkolnictwa wyższego : pojęcia podstawowe oraz zarys problematyki badawczej

VOL. IV, 4 L U B L I N — P O L O N I A SECTIO H 1970 Z Katedry Planowania i Polityki Gospodarczej W ydziału Ekonom icznego UMCS K ierownik: doc. dr hab. Tadeusz Przeciszewski T a d e u s z P R Z E C