Advanced search    

Search: authors:"Tom Koster"

1 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Paro 2015: hot en booming!

Zittend op een vakantieterras in Spanje overdenk ik hoe de parodontologie zich verder zal ontwikkelen. Want na het succes van EuroPerio8 in juni in Londen met bijna 10.000 Europese collega’s en het congres PARO 2015 in februari in de RAI in Amsterdam met ruim 1000 collega’s weet ik het zeker: de parodontologie lééft.