Advanced search    

Search: authors:"Urszula K. Zawadzka-Pąk"

1 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Wdrażanie budżetu zadaniowego we francuskim smorządzie terytorialnym

URSZULA K. ZAWADZKA-PĄK Wdrażanie budżetu zadaniowego we francuskim samorządzie terytorialnym The implementation of the performance budget in the French local governments Słowa kluczowe: budżet zadaniowy