Advanced search    

Search: authors:"Wojciech Misterek"

2 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Porównanie determinant wyboru źródła finansowania bieżących niedoborów w kontekście działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego

MISTEREK Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie PORÓWNANIE DETERMINANT WYBORU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BIEŻĄCYCH NIEDOBORÓW W KONTEKŚCIE DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORI ALNEGO