Advanced search    

Search: authors:"Xi–wen Liao"

1 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Aldehyde dehydrogenase 1 (ALDH1) isoform expression and potential clinical implications in hepatocellular carcinoma

Huang, Zheng-tao Liu. Formal analysis: Cheng-kun Yang, Xiang-kun Wang, Guang-zhi Zhu, Yu Liang. Investigation: Xi-wen Liao, Zhi-wei Chen, Min-hao Peng. Methodology: Xi-wen Liao, Chuang-ye Han, Long Yu