Advanced search

Loading...

Advanced search    

Search: authors:"Yaw Bi"

1 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Malaria burden and treatment targets in Kachin Special Region II, Myanmar from 2008 to 2016: A retrospective analysis

Xu. Data curation: Hui Liu, Yaw Bi. Formal analysis: Jian-Wei Xu. Funding acquisition: Hui Liu. Investigation: Hui Liu, Yaw Bi. Methodology: Jian-Wei Xu. Resources: Yaw Bi. Writing ± review