Advanced search    

Search: authors:"Zbigniew Szeloch"

4 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Czynniki ograniczające działalność modernizacyjną w przedsiębiorstwie przemysłowym

órczych z ruchu. W ystępujący w przem yśle szeroki zakres w spółpracy m iędzy p rzed­ siębiorstw am i w ytw órczym i również u tru d n ia m odernizację. Jedynie w Barbara Janczew ska, Zbigniew Szeloch