Advanced search    

Search: authors:"Zenon Kmiecik"

20 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

"Gazeta >>Rozwój<< (1897-1915) : studium źródłozawcze", Jan Chańko, Łódź 1982 : [recenzja]

„Rozwój”. Powinna ona zainteresować szersze grono historyków, którzy znajdą w niej szereg rozwiązań metodologicznych przydatnych przy opra­ cowaniu monografii innych czasopism. Zenon Kmiecik Monografie