Advanced search    

Search: authors:"Zofia Sokół"

13 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

"Polskie czasopisma naukowe w latach 1918-1939", Grażyna Wrona, Kraków 2005 : [recenzja]

, bibliologii, prasoznawstwa, kultury polskiej II Rzeczypospolitej, do której obecnie nawiązuje­ my, jako ciągłości historycznej. Zofia Sokół Rzeszów Tematem książki są cele, ich realizacja i skutki polityki

"Instytucje wydawnicze Polskiej Partii Socjalistycznej (1892/93-1948)", Danuta Adamczyk, Kielce 1997 : [recenzja]

Zofia Sokół Rzeszów - 1945-1953. Autorka wykazała, iż wizja przemian oświatowych oraz proponowany model wychowania prezentowany na łamach pisma, były istotną alternatywą wobec koncepcji

"Pod znakiem trzech strzał. Prasa Polskiej Partii Socjalistycznej w latach 1918-1939", Andrzej Notkowski, Kraków 1997 : [recenzja]

książki, ładną i symboliczną okładkę, czytelne ilustracje, staranne wydanie, wystawiające Wydawnictwu Uczelnianemu Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, jak najlepsze świadectwo. Zofia Sokół Rzeszów

"Prasa kobieca w Polsce w latach 1945-1995", Zofia Sokół, Rzeszów 1998 : [recenzja]

przeczytania tej pozycji, którzy mogą ns pewno zawartą tam wiedzę wykorzystać w swojej specjalności, bo opracowanie w pełni na to zasługuje. Zofia Sokół: Prasa kobieca w Polsce w latach 1945-1995. Rzeszów 1998 ... kobiecej nie jest inspiracją autorki. O polskiej prasie kobiecej, która istnieje już blisko dwieście lat, pisało bardzo wielu autorów a bogatą bibliografię tego tematu zam ieszcza Zofia Sokół w prezentowaną

Prasa Wojewódzkiego Urzędu Informacji i Propagandy w Rzeszowie (1944-1947)

SOKÓŁ (Rzeszów) PRASA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU INFORM ACJI I PROPAGANDY W RZESZOWIE (1944— 1947) R esort Inform acji i Propagandy, pow ołany do życia 7 w rześnia 1944 r. dekretem PKWN, 31 g ru d n ia tegoż

I Sympozjum Historii Prasy na XIV Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich w Łodzi (9 IX 1989)

ryptokonspiracyjnej oraz w p ły w u em igracji polityczn ej na treść p u b licystyk i prasy konspiracyjnej zarów no w okresie okupacji h itlerow sk iej, jak i w latach osiem dziesiątych. D r Zofia Sokół' odpow iadała ... ielokrotnie), K saw ery Sarnecki (student h istorii UJ), dr Zofia Sokół, m gr Józef Cabaj i inni. D ysk u sja dotyczyła problem ów m etodologicznych poruszonych w re­ feracie prof. A. Słom k ow sk iej, cenzury

Prasa współczesnej młodzieży na tle tradycji czasopiśmiennictwa młodzieżowego w Polsce

Sylwester Dziki (Ośrodek Badań Prasoznawczych) — Typologiczne kłopoty z prasą młodzieżową i dziecięcą, dr Marian Chrzanowski (Kraków) — Nowa form uła tygodnika „Radar” , dr Zofia Sokół (Kraków WSP