Advanced search    

Search: authors:"dr. J. R. Oddens"

1 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Case report. Endo-ureterale ballonkatheter bij urinelekkage en ureterstricturen na urinedeviatie volgens Bricker

Bij de aanleg van een urinedeviatie volgens Bricker komt zowel lekkage als stenosering van de anastomose voor als complicatie in de postoperatieve fase. In deze casus komen beide problemen aan bod en wordt een endo-ureterale oplossing beschreven waarbij een nieuw soort JJ-katheter met geïntegreerde ballon wordt gebruikt.