Advanced search    

Search: authors:"dr. Joost L. Boormans"

2 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

De behandeling van blaaskanker vraagt om gecentraliseerde zorg

credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made. Literatuur dr. Jorg R. Oddens uroloog dr. Joost L. Boormans uroloog 1

Abirateron in combinatie met androgeendeprivatietherapie bij patiënten met hormoonnaïef gemetastaseerd prostaatcarcinoom

Data van twee gerandomiseerde studies hebben aangetoond dat abirateron plus prednison, gecombineerd met androgeendeprivatietherapie (ADT) de overleving verbetert van patiënten met primair gemetastaseerd hormoonnaïef prostaatcarcinoom (mHSPC) in vergelijking met ADT alleen (hazardratio 0,62 en 0,63). De belangrijkste bijwerkingen (hypokaliëmie en hypertensie) waren mild (graad 1–2...