Advanced search    

Search: authors:"drs. F. Valk"

1 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Case report. Beleid bij multipele viscerale restlaesies na chemotherapie bij het non-seminoma testis

In dit artikel wordt een 25-jarige patiënt besproken met stadium IV-H non-seminoma testis, met metastasen naar retroperitoneum, longen en lever. Na vier kuren bleomycin, etoposide en cisplatinum (BEP) toonde de patiënt restlaesies op alle metastatische locaties. Chirurgische excisie van alle laesies groter dan 1 cm is gangbaar, omdat de huidige stageringstechnieken de aard van de...