Advanced search

Loading...

Advanced search    

Search: authors:"drs. Kevin L. J. Rademakers"

1 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Een α‑adrenerge receptorantagonist als behandeling van blaasontledigingsklachten bij vrouwen: Feit of fictie?

De behandeling van blaasontledigingsklachten bij vrouwen bestaat momenteel uit bekkenbodemfysiotherapie en intermitterende zelfkatheterisatie. Dit artikel betreft de effectiviteit van een α1-adrenerge receptorantagonist bij deze vrouwen. Hiertoe hebben wij gekeken naar de recente literatuur en de uitkomst van 11 klinische studies. De resultaten van de verschillende studies laten...