Advanced search    

Search: authors:"drs. L. S. F. Yo"

1 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Case report. Infarcering van een testis bij een patiënt met sikkelcelanemie

Van alle patiënten die met subacute pijnklachten aan het scrotum gezien worden op de Spoedeisende Hulp (SEH) wordt slechts een klein aantal gediagnosticeerd met een torsio testis. Veelal blijkt na lichamelijk onderzoek en echografie met kleurendoppler van het scrotum iets anders aan de hand te zijn, in de meeste gevallen epididymo-orchitis. Bij sommige patiënten blijkt er een...