Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi

http://dergipark.gov.tr/akader

List of Papers (Total 34)

Türkiye’de sinema eser sahipleri ve bağlantılı hak sahipleri tarafından kurulan meslek birlikleri

Bu çalışmada, Türkiye’de sinema eser sahipleri ve bağlantılı hak sahipleri tarafından kurulan meslek birliklerini betimlemek amaçlanmıştır. 1970’lerin ilk yarısından itibaren üretim biçimindeki dönüşüm, neoliberal politikaaların yaygınlaşması ve sermayenin küreselleşmesi nedeniyle sendikalar zayıflama sürecine girmiştir. Diğer taraftan film endüstrileri gittikçe daha fazla...

Medyada yaşlılık ve Türk sinemasında yaşlılık temsili

Yaşlılar pek çok toplumda genellikle görmezden gelinen bir gruptur. Medya açısından bakıldığında da bu durumun pek değişmediği görülür. Toplumların önemli bir kesimini meydana getiren bu grup, dünyada ve Türkiye’de medya tarafından ya görmezden gelinmekte ya da gerçek hayatta olduğundan çok daha farklı ve uzak bir şekilde temsil edilmektedir. Bir başka deyişle, yaşlıların medyada...

Gelenekten postmoderne kimlik inşa süreci ve yeni medya: Facebook örneği

Kimlik kavramı, günümüzde sosyal bilimler alanında en çok tartışılan, günümüz toplumlarını anlamak için en çok rağbet edilen kavramlardan biridir. Kimlik kavramı, 1970'li yılların sonlarından günümüze değin toplumsal yalıtılmışlık, yabancılaşma, çevre, etnisite araştırmaları, toplumsal cinsiyet, din, azınlık hakları ve göçler gibi birçok önemli alanda kullanılmaktadır. Geçmişten...

Çocukların sosyal medya kullanımlarına yönelik yetişkin tutumları üzerine nitel bir inceleme

Günümüzde, bilim ve teknoloji alanında görülen hızlı gelişmeler yaşamımızın her alanında yerini almaktadır. İnternetin gelişimiyle gün yüzüne çıkan yeni medya olarak da adlandırabildiğimiz sosyal medya kavramı, bireylere yeni sosyalleşme ve ifade alanları yaratmaktadır. Tek yönlü bilgi paylaşımından çift yönlü ve eş zamanlı bilgi paylaşım evresine geçilmiştir. Meydana gelen bu de...

Anadolu Alevi geleneğinde kutsalların bir derlemesi: Adıyaman örneği

Dünyadaki teknolojik gelişmeler, sosyal iletişim ve ulaşım ağlarının geliştiği 21. yüzyılın küreselleşen dünyasında kültürel değerleri ve gelenekleri köklü bir değişim sürecine sokmuştur. Bu bağlamda Anadolu Alevi kültür ve inancının bu değişim karşısında kendi özelliklerini ne kadar koruduğu önemli bir sorundur. Buna bağlı olarak bu çalışmanın amacı Anadolu Alevi kültür ve inanc...

Karl Marx’ın bakış açısından kapitalist toplumda yabancılaşma ve sonuçları

Karl Marx’ın bütün hayatı boyunca yaptığı çalışmalarda, kapitalist üretim tarzının insanın kendisini gerçekleştirmesinin önündeki en büyük engel olduğuna inandığı açıkça görülmektedir. Marx’a göre, kapitalist üretim tarzı doğası gereği, insanı insanlığından ederek yabancılaştırmaktadır. Dolayısıyla yabancılaşma kavramı, Karl Marx’ın düşünce dünyasının temellerini oluşturan en...

Bir manipülasyon aracı olarak rızanın imalatı

Totaliter yönetimlerin varlıklarını baskı ve şiddete dayalı bir anlayışla sürdürebilmeleri mümkündür. Rızanın imalatı, devlet ya da şirketlerin normal şartlarda insanları ikna edemeyecekleri davranışlara olumlu bakmalarını veya tepkisiz kalmalarını sağlayan bir olgudur. Demokratik toplumlarda baskıya karşı gösterilen direnç, yönetimin otorite kurma tarzını değiştirmektedir...

Türkiye’de afet politikaları ve kentsel dönüşüm

Türkiye’de afetlerle ilgili akademik çalışmalar, 1999 Marmara depremleri sonrası farklı disiplinler tarafından çok yönlü olarak ve yeni bir boyut kazanarak artmıştır. Afet konularıyla ilgili araştırmalarda zemin bilimleri ve yapı bilimlerinin ön plana çıktığı görülse de yerleşim, yönetim, ekonomik, sosyal ve psikolojik boyutlarıyla ilgili çalışmalar yaygın olarak yapılmaktadır...

Sinemada şiddetin estetize edilmesi: Zincirsiz ve Birkaç Dolar İçin filmlerinin metinlerarası karşılaştırması

Sanat formlarının hemen hemen her alanında görülebilen “metinlerarasılık”, her sanat yapıtının farklı disiplinlerde yapılmış eserlerden izler taşıması temeline dayanmaktadır. Bir film diğer sanat dallarına ait eserlerle örtüşebildiği gibi kendinden önceki filmlerle de benzerlikler gösterebilir. Bunun yanında sinemada şiddet artık sadece belge niteliğindeki görüntüler olarak...

Popüler sinemada sanal özgürlük sunumu: Pi’nin Yaşamı örneği

Popüler sinema filmleri, temeli Aristo tarafından atılan dramatik yapıya uygun olarak inşa edilmektedir. Filmlerin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri bulunur. Ana karakterler daha önce benzer rolleri oynamış kişilerdir. Filmin başında bozulan düzen, filmin sonunda yeniden sağlanır. İyilerin kazandığı ve izleyicinin aklında soru işareti bırakmayacak bir son hazırlanır. Popüler...

Gerbner’in kültürel göstergeler kuramı bağlamında televizyon haber içeriklerine ilişkin bir araştırma

Gelişen kitle iletişim araçları ile birlikte iletişim kavramı örgütlü, kurumsal, yönetsel, düşünsel içeriği planlı bir şekilde üretimi ve dağıtımı ifade etmektedir. 20. yüzyılın ilk yarısıyla birlikte insan yaşamına giren televizyon, düzenli yayınlara başladığı tarihten itibaren her geçen gün izleyici sayısını artırmıştır. Günümüzde farklı kitle iletişim araçları olmasına rağmen...

Görsel hazzın dişil örüntüleri: Mavi Kod (Code Blue)

Bu çalışmanın temel amacı Urszula Antoniak’ın Mavi Kod (Code Blue, 2011) filminde bakışın nasıl inşa edildiğinin ve bakış hiyerarşisinin nasıl oluşturulduğunun görünür kılınmasıdır. Çalışmanın merkezinde Laura Mulvey’in katmanlı (kamera, karakter, izleyici) skopofilik ve voyoristik bakış kavramlarından oluşan feminist film yaklaşımı yer alır. Bu temel kavramlar çerçevesinde...

Tüketim kültürü bağlamında yazılı basında hafta sonu ekleri

Sanayi devrimiyle ivme kazanan tüketim olgusu zamanla ihtiyaçtan çok görev haline gelmiştir. Bu çerçevede değişen tüketim normları bireylerin, imajları tükettiği kurgusal bir dünyanın aktörleri olmalarına neden olmuştur. Bireyin varoluş sebebi haline gelen tüketim alışkanlığının devamını sağlayabilmek için ise yazılı basına önemli roller verilmiştir. Bu anlamda okur kitlesini t...

Türk basın tarihinde taşrada yayınlanan bir merkez gazetesi: Ülke

Sivas’ta Türkler tarafından çıkarılan ilk gazete Sivas (1878) vilayet gazetesidir. 1909 yılında yayın hayatına başlayan Vicdan ve Kızılırmak gazeteleri yerel anlamda ülkemizdeki ilk özel gazetecilik faaliyetleri arasında yer alması açısından önemlidir. Milli mücadele hareketinin ilk yayın organı İrade-i Milliye gazetesi de Mustafa Kemal tarafından Sivas’ta yayınlanmaya başlanmışt...

Collective identity and traumatic memory in the cinematic expression

The present article is an analysing work to the role of the cinematic production in the expression of traumatic memory and cultural identity, in the postcolonial North African societies. Following the cultural production and postcolonial theoretical framework, I try to investigate the way films as a form of visual art production enables the reconstruction of the past and recalls...

Tüketim kültüründe etkili bir araç olarak reklamın işlevlerine dair genel bir değerlendirme

Betimsel analiz yönteminin kullanıldığı bu çalışmada, tüketim kültürünün yayılmasında etkili bir araç olarak görülen reklamın rolüne dair genel bir değerlendirme sunmak hedeflenmektedir. Bu hedef dâhilinde, tüketim toplumu, tüketim kültürü ve reklamın tüketim kültürü içindeki işlevleri; çeşitli düşünürlerin görüşlerinden istifade edilerek tartışılmıştır. Tüketim kültürünün hakim...

Türkiye'de televizyon ana haber bültenlerinde haber öznesi olarak kadın kimliklerinin kıyaslamalı incelenmesi - 2001 ve 2016

Televizyon, kitlelerin tutum ve davranışlarını belirlemede ve değiştirmede çok etkili olan kitle iletişim araçlarının başında gelir. Medyanın devletin en önemli ideolojik aygıtlarından biri olduğunu da göz önünde bulundurduğumuzda, televizyonun kitlelerin tutum ve algısını dönüştürmede ve biçim vermedeki rolü daha iyi anlaşılır. Kuşkusuz televizyondan kitlelere ulaşan her ileti...

Bir propaganda aracı olarak radyo

Kitle iletişim araçları toplumsal dönüşümlerde ve ilişkilerde önemli bir rol üstlenmektedir. Bu araçlar zaman zaman bireylerin ve toplumların bilgilendirilmesinin yanı sıra, siyasal aktörlerin propagandaları için de kullanılmaktadır. 20. yüzyılla sınırlandırılan bu çalışmada, dönemin en önemli iletişim araçlarından biri olan radyonun propaganda amacıyla nasıl kullanıldığı ele al...

Eleştirel Teorisyenlerin kültür endüstrisi kavramı çerçevesinde sanata ve sinemaya yaklaşımları

Felsefeden psikanalize, ekonomiden sanata kadar sosyal bilimlerin birçok alanında eserler vermiş olan Eleştirel Teorisyenler, ele aldıkları konular itibariyle 20. yüzyıl Batı Marxizmini yoğun bir biçimde etkilemiş ve dönemin tartışmalarına yön vermiştir. Eleştirel Teorisyenlerin ortaya çıktığı dönemde kitlesel üretimin kültürel ve sanatsal alanda hızlanmış olması, çalışmalarının...

1950’ler Türkiye’sinde modernleşme ve gündelik hayat değişimlerine sinema üzerinden bakmak: İstanbul Geceleri filmi

Modernleşme olgusu ile birlikte toplumun gündelik hayat pratikleri de değişim/dönüşüm göstermektedir. Türkiye'nin çok partili hayata geçiş sürecinde değişen modernleşme politikaları ile doğru orantılı olarak, gündelik hayatı da değişim göstermiştir. Modernleşmenin sadece siyasal değil, ekonomik, kentsel ve toplumsal bir süreç olarak ele alınması, siyasanın değişiminin modernleşen...

Hüseyin Orak adlı bir müteşebbis, Türkiye Kılavuzu adlı bir eser ve 1945 yılı Bolu’su

Ankara’nın büyük sanayici işadamlarından birisi olan Hüseyin Orak’ın 1936 yılında çocuklarını yurt gezisi esnasında ihtiyaç duyduğu bir ülke kılavuzunu bulamayışı ile Türkiye Kılavuzu adlı çalışmanın fikri planda doğumu gerçekleşmiştir. Ancak İkinci Dünya Savaşı’nı müteakip gerçekleştirilen Türkiye Kılavuzu adlı çalışma bir büyük servete mal olmuştur. Hüseyin Orak’ın, ülkenin her...

Anthony Giddens’ın sosyolojisinde modernliğin boyutları

Bu çalışmada, postmodern bir döneme girildiğini iddia eden düşünürlere karşı çıkan Anthony Giddens’ın modernizm hakkındaki görüşleri ele alınmaktadır. Bu bağlamda çalışmada ilk olarak, hâlâ modern çağı yaşamakta olduğumuzu söyleyen ve modern dünyayı ezici bir makinaya benzeten Giddens’ın modernlik çözümlemesi ve modernliğin kurumsal boyutları hakkındaki görüşleri değerlendirilmi...

Jacques Derrida, Richard Rorty ve doğruluk

Nietzsche, Husserl ve Heidegger gibi pek çok düşünür doğruluğa ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştur. Bu çalışma kapsamında doğruluğa ilişkin görüşleriyle, kendilerinden önceki düşünürlere meydan okuyan Jacques Derrida’nın ve Richard Rorty’nin görüşleri değerlendirilmiştir. Mevcudiyet, doğruluk ve hakikat gibi kavramları sorgulayan Derrida, yeni bir yöntem önermez ya da bir çöz...

Tüketicilerin mağaza imajı algıları ile mağaza sadakati arasındaki ilişkinin belirlenmesi: Bir alışveriş merkezinde uygulama

Rekabetin yoğun olarak yaşandığı mağaza sektöründe, başarılı olmanın tek yolu müşterilerin beklenti ve isteklerini karşılamak ve bir farklılık yaratmaktır. Bu nedenle, tüketicilerin mağaza imajını nasıl algıladıklarının bilinmesi, mağaza faaliyetlerinin başarısında önemli rol oynamaktadır. Çalışmada, mağaza imajını belirleyen boyutların marka bağlılığı üzerindeki etkilerini...

Bir ifade aracı olarak dijital öykü anlatımı

Günümüzde iletişim teknolojilerindeki gelişmeler insanların hayatlarının gitgide dijitalleşmesini sağlamıştır. İnsanlar teknolojiyle beraber hareket etmeye çalışmakta ve hayatlarını buna göre düzenlemektedirler. Dijital öykü anlatımı da dijitalleşen dünya içerisinde insanların hikayelerinin iletilmesinde bir araç konumundadır ve teknolojinin tüm olanaklarından yararlanmaktadır...