Tijdschrift voor Medisch Onderwijs

http://link.springer.com/journal/12507

List of Papers (Total 628)

Het Teamrolspel: een leuke werkvorm om samenwerking in medische opleidingen bespreekbaar te maken

Samenvatting Er wordt vaker en meer in teams gewerkt. Dat is de reden dat het leren samenwerken een plaats heeft gekregen in de eindtermen of kerncompetenties van opleidingen. Het samen leren en het leren samenwerken is echter niet altijd even gemakkelijk en voor docenten blijkt het bespreken van de samenwerking lastig. Dit is de aanleiding geweest om een werkvorm te ontwikkelen...

Ottawa in Africa, een impressie Kaapstad 1-3 maart 2000

SamenvattingLathula! Met deze kreet kondigt men in Zuid Afrika de komst van een bijzondere gebeurtenis aan. Deelnemers aan de Ottawa-conferenties in Maastricht en Philadelphia, de AMEE-congressen in Praag en Linköping zijn door Athol Kent met deze kreet opmerkzaam gemaakt op Ottawa in Africa.

De invloed van rolmodellen op de specialismekeuze van toekomstige artsen

SamenvattingInleiding: De beroepskeuze van medisch studenten is afhankelijk van verschillende factoren. Naast onder andere persoonlijke kenmerken en eerdere ervaringen in een specialisme, kunnen ook rolmodellen een belangrijke rol spelen. Mogelijk is de ondervertegenwoordiging van vrouwelijke medisch specialisten en hoogleraren mede veroorzaakt door een gebrek aan vrouwelijke...

De 4-tot-10 verwacht niveau-schaal (410VN-schaal) bij persoonlijke beoordelingen

Sinds 2004 wordt in het UMC Utrecht een relatieve 4-tot-10 puntsschaal (410VN-schaal) gebruikt bij persoonlijke beoordelingen van semiartsen, onder meer bij korte klinische beoordelingen. De schaal biedt voordelen boven andere schalen. De methode gaat uit van drie beoordelingscategorieën: onder verwacht niveau (waarden 4 en 5), op verwacht niveau (waarden 6, 7 en 8) en boven...

Computer-based nutrition education for general practice. Development of a training program and effect assessment by standardized patients

SamenvattingDit proefschrift richtte zich op het verbeteren van de kennis, vaardigheden en attitude van huisartsen-in-opleiding (aios huisartsgeneeskunde) op het gebied van voeding door middel van een computerondersteund onderwijsprogramma (COO).

Pro-contradiscussie over medisch onderwijs*

SamenvattingSinds het einde van de vorige eeuw ondergaat het medisch onderwijs grote veranderingen. Dit geldt niet alleen voor Nederland. Ook buiten onze landsgrenzen woedt de geest van vernieuwing in zowel de initiële opleiding als de medisch-specialistische vervolgopleidingen.1 In Nederland hebben de acht medische faculteiten en academische ziekenhuizen (universitair-medische...

HOOG ingezet

SamenvattingOnlangs kreeg ik het boekje over de herziening van de opleiding tot gynaecoloog in de bus, kortweg HOOG genoemd (Herziening Opleiding Obstetrie en Gynaecologie). Als onderwijskundige volg ik met aandacht de veranderingen in de vervolgopleidingen.

Effect van onderwijs over knie-, enkel- en onderbeenproblemen bij eerstejaars huisartsen in opleiding (haio’s)

SamenvattingInleiding: Er wordt onvoldoende aandacht besteed in de medische basisopleiding en de vervolgopleiding tot huisarts aan de in de huisartspraktijk veel voorkomende klachten van het houdings- en bewegingsapparaat. Door eerstejaars huisartsen in opleiding (haio’s) bloot te stellen aan specifiek onderwijs hierover wordt gepoogd hun kennis te vergroten. Dit onderzoek beoogt...

Hoe kunnen we de academische geneeskunde in de toekomst vorm geven?

SamenvattingAan het begin van dit millennium verschenen verschillende noodkreten over de staat van de academische geneeskunde, vooral uit het Verenigd Koninkrijk.1-2

Reflectieve professionaliteit. Naar een invulling van het CCMS-competentiegebied ‘professionaliteit’

Samenvatting In de komende jaren worden in Nederland de opleidingen van arts-assistenten geherstructureerd. Hierbij wordt een algemeen competentieprofiel voor medisch specialisten gebruikt, dat vrijwel identiek is aan de Canadese CanMEDS-rollen. De CanMEDS-rollen beschrijven zeven algemene competentiegebieden van de medisch specialist. Eén daarvan is professionaliteit. Om mede op...

Spanningsvelden in de klinische leeromgeving. Een exploratieve studie van stage-ervaringen

SamenvattingProbleemstelling: De stage (het co-assistentschap) is een essentieel onderdeel van de opleiding tot arts, maar niet alle stages leiden tot de verhoopte leerresultaten. In dit artikel rapporteren we over een exploratief onderzoek naar de determinanten van de stage-ervaringen. Uitgangspunt is de idee dat die ervaring in belangrijke mate bepaald wordt door de...

Acceptabiliteit als element voor de bruikbaarheid van toetsen: de elementen die voor studenten wegen

SamenvattingInleiding: Kwaliteit van toetsing is een essentieel aspect van een goede opleiding. Om dat te bewaken is onder meer aandacht voor psychometrische aspecten en kostenbeheersing nodig. Echter, voor de bruikbaarheid van de toets is het ook van belang om aandacht te hebben voor de ‘acceptabiliteit’ of aanvaardbaarheid ervan. Doel van dit onderzoek is de exploratie van het...

“Het moet wel een simulatie blijven.” Een onderzoek naar echte klachten bij simulatiepatiënten

SamenvattingInleiding: In het Skillslab van de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit Maastricht wordt veel gebruik gemaakt van het leermiddel simulatiepatiënten. Dit gebeurt met veel plezier voor de student en de simulatiepatiënt. In contacten met medewerkers van het Skillslab geven simulatiepatiënten echter ook wel aan negatieve ervaringen te hebben met het optreden als...

Anatomie van het gevoel, dagboek van een co-assistent

SamenvattingRuim 25 jaar geleden schreef Alexander van Es een dagboek over zijn ervaringen als beginnende co-assistent interne geneeskunde. In 1977 en 1978 werd het dagboek in afleveringen gepubliceerd in ‘Medisch Contact’.

Integratie van instructie en assessment in competentiegericht onderwijs

SamenvattingVrijwel overal in het hoger onderwijs is men bezig competentiegericht onderwijs te ontwikkelen. Maar er zijn nog veel vragen hoe we dit het beste doen. In het beschouwende artikel van Straetmans et al. worden de volgende vragen gesteld.

Ervaringen van co-assistenten in de eerste twee weken van een vernieuwde klinische fase

SamenvattingInleiding: De overgang van de eerste jaren van de medische opleiding naar de co-schappen kan voor studenten moeilijk zijn: nieuwe ervaringen en een nieuwe rol. Doel van dit onderzoek was na te gaan hoe co-assistenten halverwege het Introductie Co-schap van het vernieuwde Nijmeegse curriculum geneeskunde, deze nieuwe leersituatie ervaren. Methode: Inhoudsanalyse van...

Wat doet supervisieonderwijs bij huisartsen in opleiding? Resultaten van een onderzoek naar effectbeleving onder HAIO’s aan de huisartsopleiding van het VUMC

SamenvattingInleiding: Supervisieonderwijs wordt gegeven aan derdejaars huisartsen in opleiding (HAIO’s) en betreft onderwijs waarin drie HAIO’s met een supervisor ervaringen in praktijk en leren bespreken. Doel van het supervisieonderwijs is beter te leren reflecteren, het zelfinzicht te vergroten, daaruit consequenties te trekken en het eigen leerproces meer zelf te sturen. De...

Norman G. Editorial: Simulation- Saviour or Satan?

SamenvattingTijdens het NVMO-congres in november 2003 heeft Geoffrey Norman in een keynote address een overzicht gegeven van de stand van zaken in innovatief onderwijs. De manier waarop hij dat deed, leek losjes en makkelijk, maar vertoonde ongeveer alle kenmerken van een goed college.

De onderwijsvisitatie geneeskunde 2003

SamenvattingInleiding: In dit artikel worden de bevindingen opgedaan bij de onderwijsvisitatie 2003-2004 door twee commissieleden enerzijds samengevat, anderzijds van persoonlijk commentaar voorzien. Resultaten: Er zit veel beweging in het medisch onderwijs, in het bijzonder als het gaat om de didactische werkvormen. Kwaliteitsverschillen worden kleiner, maar een kritische...

TMO beoordeeld: resultaten van het lezersonderzoek 2003

SamenvattingInleiding: Na veranderingen in het formaat van het Tijdschrift voor Medisch Onderwijs (TMO), de frequentie van verschijning, de opmaak, de omslag en de beoordelingsprocedure bestond er de behoefte de gevolgen daarvan te evalueren. Materiaal en methoden: In het najaar van 2003 heeft een lezersonderzoek plaatsgevonden. Hiervoor kregen alle abonnees van TMO een...

Geneeskunde: meer dan een beroepsopleiding

SamenvattingTien juni jl. werd het verslag van de onderwijsvisitatie aangeboden aan de Vereniging van Universiteiten (VSNU). Sinds 1992, toen de eerste visitatie plaatsvond, was dit de derde keer dat de acht geneeskunde- opleidingen in Nederland werden beoordeeld.

De evolutie in de waardering van studenten en docenten van probleemoplossingsgerichte klinische colleges

SamenvattingInleiding: In de medische opleiding aan de Katholieke Universiteit (KU) Leuven zijn in 2000-2001 probleemoplossingsgerichte klinische colleges geïntroduceerd. Er waren twee reeksen van ongeveer zeventig colleges in acht weken. De colleges worden voorbereid in groepjes van vijf studenten aan de hand van één of meer vignetten (casus) met vragen. Studenten zoeken...