Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi

http://dergipark.gov.tr/egitim

List of Papers (Total 8)

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programı Güncelleme Önerisine Yönelik Bir Değerlendirme

Öğretim ortamlarına dijital teknolojilerin entegre olmasıyla farklı gereksinimler açığa çıkmıştır. Bu gereksinimlerin başında öğretim programlarının güncel ve dinamik olma gereği yer almaktadır. M.E.B. tarafından kamuoyu görüş ve önerilerine sunulan öğretim programı güncellemeleri Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersini de konu edinmektedir. 2012 yılı içerisinde ilgili ders...

İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Matematik Kaygısı Hakkındaki Görüşleri Ve Müdahale Yöntemleri

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim matematik öğretmenlerinin matematik kaygısı hakkındaki bilgilerini ve matematik kaygısına müdahale becerilerini belirlemektir. Çalışma kapsamında, ikisi devlet okulunda ikisi de özel okulda çalışan toplam 4 ilköğretim matematik öğretmenini ile mülakatlar yapılmıştır. Mülakatta, çalışmanın amacına yönelik 3 açık uçlu soru sorulmuş ve yerine göre...

UYARLANABİLİR ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMI KULLANAN ÖĞRENCİLERİN ORTAM KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Eğitim ve öğretim alanında meydana gelen gelişmeler beraberinde yeni kavramların ve projelerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu gelişmelerden birisi kullanıcıların tercihleri doğrultusunda işlev gösteren Uyarlanabilir Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarıdır. Kullanıcıların bireysel özellikleri ve hazır olma durumları doğrultusunda uyarlanabilir ortamlar oluşturulmaktadır. Özellikle...

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Etkinlik Yaptırma Ve Materyal Kullanımına Yatkınlıkları

Bu çalışma, Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının materyal hazırlama ve etkinlik yaptırmaya yönelik yatkınlıklarını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırma, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesinde öğrenim gören Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarından 168 kişinin katılımı ile yapılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden örnek olay yönteminin kullanıldığı çalışmadan...

Fizik Dersi Durgun Elektrik Konusunda 5E Öğrenme Yöntemi ve Simülasyonlar İle Bir Dersin Planlanması

Bu çalışmanın amacı fizik öğretmenlerinin derslerini 5E öğrenme yöntemi ve simülasyonlar kullanarak hazırlamalarına yardımcı olmaktır. 5E öğrenme yöntemi ilgi çekme, keşfetme, açıklama, derinleştirme ve değerlendirme olmak üzere beş aşamadan oluşmaktadır. 10. Sınıf fizik öğretim programında yer alan durgun elektrik konusu bu yöntem kullanılarak planlanmıştır. Simülasyonlar...

İlkokula Hazır Bulunuşluk Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması

Bu araştırmada, ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin okula hazır bulunuşluk düzeylerini belirlemek amacıyla geçerli ve güvenilir bir öğretmen değerlendirme ölçeğinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın elde edilen veriler, İzmir Buca merkez ilçesinde yer alan ilkokullarda öğretim faaliyetlerine rehberlik eden ve çalışmaya gönüllü olarak katılan 26 sınıf öğretmeninin 620...

Öğrenme İçerik Yönetim Sistemi İle Örnek Bir Dersin Uygulaması ve Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi

Bu çalışmada Öğrenme İçerik Yönetim Sistem’lerinin öğrencilerin ders başarıları üzerindeki etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda İçerik Yönetim Sistem’lerinden Joomla 3.2 versiyonu kullanılarak web tabanlı bir Öğrenme İçerik Yönetim Sistemi uygulaması tasarlanmıştır. Tasarlanan Öğrenme İçerik Yönetim Sistemi uygulaması Windows 2008 sunucu işletim sistemi üzerine...

Türkiye’de Doğa Eğitimi Üzerine Yapılan Çalışmalarının Analizi: Bir Meta Sentez Çalışması

Bu çalışma, Türkiye’de doğa eğitimi alanında yapılan çalışmaları meta-sentez yöntemi kullanılarak analiz edilmesi ve Türkiye’de doğa eğitimi alanında nasıl bir eğilimin olduğunu ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada 2010-2015 yılları arasında çalışılan ve amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenen 13 makale, 9 tez, 3 bildiri olmak üzere toplam 25 çalışma analiz...