21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

http://dergipark.gov.tr/egitimvetoplum

List of Papers (Total 161)

Jacques Callot’un Sanatsal Yaklaşımının Boya-Baskıresim Etkileşimdeki Rolü

Sanat serüveninin başlangıcından günümüze her sanatçının ilk önceliği, yaratmak  durumunda oldukları artistik yaklaşımlarıyla tutarlı pratik plastik çözümler bulmak ve bu çözümleri somutlamak olmuştur. Sanatçı olmanın kaçınılmaz gereği adına olmazsa olmaz koşul olan bu teori-pratik tutarlılığı sağlam için ihtiyaç duydukları çözüm adına sürekli çaba ve arayış içinde olmak da sanat...

İktidardaki Muhalif Prof. Dr. Osman Turan

Nasrullah Uzman tarafından kaleme alınan “İktidardaki Muhalif Prof. Dr. Osman Turan” isimli eser, Osman Turan’ın milletvekilliğini ve siyasi faaliyetlerini (1954-1969) konu edinmektedir. Osman Turan’ın siyasi hayatını konu edinen ilk müstakil eser olma özelliğini taşıyan bu çalışma toplam dört bölümden oluşmaktadır. Eserin birinci bölümde Osman Turan’ın ailesi, eğitimi, meslek...

Türkiye’nin İdari Taksimatı Prof. Dr. Musa ŞAŞMAZ

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğ- retim üyesi Prof. Dr. Musa Şaşmaz tarafından uzun süren bir çalışma ve gayretin sonunda 15 cilt olarak hazırlanmıştır. Eser toplam 6.741 sayfadan ibaret olup 1920 ile 2013 yılları arasında Türkiye’de il, ilçe ve nahiye kurulmaları ile isim, merkez ve idari bağlılık değişiklikleri yanında, nahiye ve köylerin t...

Erkin Vâhidov’un Şiirleri Üzerine Dil ve Üslûp Çalışması Dr. Veli SAVAŞ YELOK

Erkin Vâhidov (1936-2016), modern Özbek edebiyatının Stalin sonrası döneminin önde gelen isimlerden biridir. Şiirden tiyatroya kadar birçok türde eserler ortaya koyan Vâhidov, daha çok şiirleriyle tanınmış ve sevilmiştir. Bu yazıda değerlendirilecek olan Erkin Vâhidov’un Şiirleri Üzerine Dil ve Üslûp Çalışması adlı eserde de Vâhidov’un şiirleri ve şairlik yönü konu olarak seçilmi...

Türk Sözlü Anlatılarında Şekil Değiştirme Dr.Yılmaz YEŞİL

Türk milletini bir arada tutarak milletleşme sürecinde önemli görevler ifa eden kültür unsurlarının en az siyasi tarih kadar önemli olduğu pek çok bilim insanı tarafından defalarca dile getirilmiştir. Hatta Türk dili ve Türk kültürü üzerine çalışmanın önemini ünlü Türkolog Prof. Dr. Annemaria von Gabain (1901- 1993)’in, “Türkoloji yabancılar için bir meslek, Türkler içinse mill...

Fıkra Çevirilerinde “Verilmek İstenen Ders” Sorunu

Bu çalışmada edebi bir tür olan fıkraların çevirisinde meydana gelen bazı sorunlar üzerinde durulmuştur. Ortaya çıkan sorunların birisi de fıkraların vermek istediği derslerin/mesajların aktarımı konusunda ortaya çıkmaktadır. Fıkralarda verilmek istenen mesajın da hedef dile aynı şekilde verilmesi gerekmekte, diğer bir ifade ile erek dilinin okuyucusu da aynı dersi almas...

Coğrafya Öğretiminde Programların Tasarım ve Program Öğeleri Açısından İncelenmesi ve 2017 Öğretim Programı

Türkiye’de, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sürdürülen çalışmalarla, eğitim programlarını geliştirmek ve ülke şartlarına uygun program geliştirme modelleri üretmek konusunda önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Genel olarak eğitim programlarının geliştirilmesi özel olarak da öğretim programlarının geliştirilmesine katkı sağlamıştır. Bu durumun yansımalarını, 1924’den günümüze...

Karapapak Terekeme Türklerinin Atasözleri ve Deyimleri

Türk boylarının atasözleri ve deyimleri, yüksek ifade gücüne sahip, işlenmiş ve binlerce yıllık hayat tecrübelerinin yoğunlaşmış örnekleridir. Yazılı kaynaklarda ilk defa Runik harfli Orhon Yazıtlarından itibaren rastladığımız bu örneklerin büyük bir kısmı, Türk boyları arasında ana çatısı bozulmadan bazı ses, anlam ve söz değişmeleriyle günümüze kadar gelmiştir. Ancak atasözleri...

Öğretmenlerin İş Doyumları İle Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Bu çalışma öğretmenlerin iş doyumları ile mutluluk düzeyleri arasındaki iliş- kiyi incelemeyi amaçlamaktadır. Mutluluk (ya da alanyazında daha çok kullanılan haliyle öznel iyi oluş) insan yaşamının bütün alanlarını etkileyen önemli bir kavram olarak uzun zamandır araştırmacıların ilgisini çekmektedir. Öznel iyi oluş kişinin hissettiği olumlu duyguların olumsuz duygulardan çok...

Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin Motivasyon Stratejilerine İlişkin Beklentiler

Bu araştırmanın amacı; görsel sanatlar öğretmenlerinin motivasyon stratejilerine ilişkin ilköğretim öğrencileri, öğretmen adayları, okul yöneticileri ve deneticileriyle eğitim sendikalarının beklentilerinin saptanmasıdır. Görsel sanatlar öğretmenlerinin motivasyon stratejileriyle ilgili beklentileri içeren araştırmaların ve kuramsal bir çerçevenin olmaması nedeniyle araştırmada g...

İslamiyet Öncesi Dönemde Türklerde Eğitim

İnsanın olduğu her yerde eğitim vardır. Eğitim, hayat boyu devam eden zihinsel bir süreçtir. Atalarımız her dönemde eğitime önem vermiştir. İslamiyet Öncesi Türklerde eğitim, şimdiki gibi örgün ve özel sınıflarda ve ayrı bir dal olarak olmasa da, toplum eğitimi, mesleki eğitim, din eğitimi vb. gibi sınıflandırabiliriz. İslamiyet Öncesi dönemde sözlü kültürün hâkim olduğu eğitim...

Osmanlı Döneminde Tarih Öğreniminin Tarihçesi

Çalışmanın amacı tarih öğreniminin tarihinden hareketle Osmanlı döneminde tarih eğitimi veren kurumlar ve bu kurumların programlarında yer alan tarih dersleri hakkında bilgiler verilmiştir. Osmanlı tarih eğitim anlayışı, bu anlayışın ders program ve müfredatına yansımaları tartışılmıştır. Aynı zamanda Osmanlı tarihçiliği ve tarih yazıcılığının geçirmiş olduğu kronolojik süreçte...

Olasılık Yönetimi: Senaryo Analizi

Küresel, ekonomik ve siyasi trendler, sosyal farklılaşmalar, yeni teknolojilerin çevreye ve toplumun yeniden yapılanmasına etkileri, iş alanlarındaki; yeni işletme stilleri, istihdam kalıpları, teknolojik gelişme ve yeni meslekler gibi trendler, eğitim ve öğretim trendleri, yeni bilimsel paradigmalar, küresel ölçekte ruhsal ve dini eğilimler, dünya barışı ve savaşla mücadele, k...

Sosyal Medya Kullanımının Tüketici Davranışlarına Etkisi: Üniversite Öğrencileri Örneği

Bu araştırma 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu’nda öğrenim görmekte olan üniversite öğrencilerinde, sosyal medyanın satın alma öncesi ve sonrası tüketici davranışlarına nasıl etki ettiğini irdelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır...

Zonguldak Milletvekili Ali Rıza İncealemdaroğlu

Zonguldak 1924 yılında vilayet olmasının ardından II. yasama döneminde dört milletvekili ile Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilmeye başlanır. Böylece TBMM’nin çeşitli yasama dönemlerinde doktor, gazeteci, avukat, tüccar, yazar, madenci ve öğretmen olmak üzere farklı meslek gruplarından kişiler tarafından temsil edilir. Bu milletvekilleri arasında olan Ali Rıza...

Sosyal Bilgiler Dersinde Tarih Konularının Öğretiminde Fıkraların Kullanımının Akademik Başarıya Etkisi

Bu araştırmada sosyal bilgiler öğretiminde fıkra kullanmanın öğrencilerin akademik başarılarına olan etkisi tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla ön-test, son-test, kontrol ve deney gruplu deneysel bir çalışma yapılmıştır. Ünite olarak “Türk Tarihinde Yolculuk” ünitesi seçilmiştir. Araştırmadan önce verileri toplamak amacıyla bir başarı testi geliştirilmiştir. Bu başarı testi...

Büchner, Haeckel ve D’Hollbach’ın Kısaca Materyalizmi

Genel ilkeleriyle, Büchner ve ortaya koyduğu evrim fikrinin, kendi döneminden önce almış olduğu etkiler, kendi dönemiyle beraber sonraki dönemlere kazandırdığı görüşler materyalist düşüncenin ve bilim felsefesinin özel sahasını oluşturmaktadır. Özellikle Büchner’in bilgi ve bilim merkezli bakış açısının Haeckel ve D’Hollbach ateizmi ile olan ilişkisi, Descartes’in beden felsefesi...

Sınıf Öğretmenliği Lisans Programında Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları

Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmenliği lisans programında öğrenim gören öğ- retmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının belirlenmesi ve değerlendirilmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim görmekte olan toplam 73 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesle...

Modernite ve Postmodernite Ekseninde Kamusal Yaşamın Dönüşümü

Bu çalışmada son zamanlarda gerek kullanımları artan sözcükler olarak gerekse de kamusal yaşama etkisi bağlamında yaşanan realiteyi anlamlı kılma iddiası taşıyan teorik çatılar olarak Modernite ve Postmodernitenin kamusal yaşam ve kamusal örgütlenmeler üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir. Bu iki kavramın birlikte ele alınması, özellikle günümüzde kamusal yaşamda gerçekleşen...

Azerbaycan ile Türkiye Cumhuriyeti 9. ie 10. Sınıflar Tarih Ders Kitaplarında Yer Alan Osmanlı Tarihi Konularının Karşılaştırmalı Tarih Anlayışı Açısından İncelenmesi

Bu çalışmada Türkiye ile Azerbaycan arasındaki münasebetlerin tarih ders kitaplarına yansıması ele alınmış, bu çerçevede tarihsel konulardaki anlaşmazlık noktaları tespit edilmiştir. Çalışma, doküman analizi yöntemine dayanmaktadır. Çalışmada örnek ders kitapları esas alınarak Osmanlı Tarihi konuları belirlenmiştir. Bu konuların önemli noktaları vurgulanmıştır. “Azerbaycan Tarihi...

Ani Kenti Ortaçağ Savunma Sistemlerinin Değerlendirilmesi

Ani Şehri’nin hâkim olduğu bölgede yapılan arkeolojik kazı ve araştırmalar şehrin 4500 yıla yakın bir zamandan beri insanoğlu tarafından iskâna tabi tutulduğunu göstermektedir. Kültür ve medeniyetler beşiği olarak tanımlanan Ani Kenti bu uzun geçmişinin izlerini bugün bir açık hava müzesi görüntüsüyle sergilemektedir. Şehir içinde her biri bir sanat eseri niteliğinde olan sivil...

Osmanlı Minyatürlerinde Hz. Muhammed ve Hz. İsa Tasvirlerinin Benzer ve Farklı Yönleri

İslamiyet’te, canlı figürlerin ve özellikle Hz. Muhammed’in resmedilmesi yasaklanmıştır. Buna karşılık olarak sanatçılar resim ve tasvir sanatları ile ilgili olarak dini kurallara saygı çerçevesinde incelikli üsluplar yaratmışlardır. Kitap resmi sanatı olan minyatürde de konuları betimleyen resimler yapılmıştır. Siyer-i Nebi gibi Hz. Muhammed’in hayatını ve ailesini anlatan...

Osmanlı Çocuk Dergilerinde Dil Öğretimi: Çocuklara Talim Dergisi (1887-1888)

Osmanlı Devleti’nde çocuk dergileri 19. yüzyılın ikinci yarısında yayınlanmaya başlamıştır. İlk çocuk dergisi 1869 tarihinde yayınlanan Mümeyyiz dergisidir. Çocuklara yönelik süreli yayınların bu tarihte ortaya çıkmasındaki önemli etkenlerden birisi aynı tarihte yayınlanan Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’dir. Bu nizamname ile eğitim, devlet işi olarak kabul edilmiş ve çocuk...

B1, B2 ve C1 Düzeyindeki Yabancı Öğrencilere Türkçedeki Kalıp İfadelerin Öğretiminde Televizyon Reklamlarının Kullanılması

Kalıp ifadeler, her dilde olan ve az sözle çok şey anlatmaya, anlamı pekiştirmeye ve akıcılığı sağlamaya yarayan unsurlardır. Bu ifadeleri bilmek ve kullanmak, bir dili tam anlamıyla öğrenme hususunda hayati önem taşımaktadır. Bir dildeki kalıp ifadelerin öğrenilmesi o dilin kültür ögelerini de öğrenmeyi sağlar. Bu nedenle bir dildeki kalıp ifadelere hâkim olmak o dili öğrenen...

Sosyal Bilgiler Ders Kitapları Üzerine Bir Değerlendirme

Cumhuriyetin ilk yıllarında ayrı birer ders olarak verilen “Tarih”, “Coğrafya” ve “Yurttaşlık Bilgisi” dersleri 1968 yılında “Sosyal Bilgiler” dersi adı altında birleş- tirilmiştir. İlkokulların 4. ve 5; ortaokulların 1., 2. ve 3. sınıflarında “Sosyal Bilgiler” dersi verilmeye başlanmıştır. 1985 yılından itibaren dönemin siyasi ortamının da etkisi ile ilköğretimin orta kısmında...