21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

http://dergipark.gov.tr/egitimvetoplum

List of Papers (Total 94)

Erkin Vâhidov’un Şiirleri Üzerine Dil ve Üslûp Çalışması Dr. Veli SAVAŞ YELOK

Erkin Vâhidov (1936-2016), modern Özbek edebiyatının Stalin sonrası döneminin önde gelen isimlerden biridir. Şiirden tiyatroya kadar birçok türde eserler ortaya koyan Vâhidov, daha çok şiirleriyle tanınmış ve sevilmiştir. Bu yazıda değerlendirilecek olan Erkin Vâhidov’un Şiirleri Üzerine Dil ve Üslûp Çalışması adlı eserde de Vâhidov’un şiirleri ve şairlik yönü konu olarak seçilmi...

Türk Sözlü Anlatılarında Şekil Değiştirme Dr.Yılmaz YEŞİL

Türk milletini bir arada tutarak milletleşme sürecinde önemli görevler ifa eden kültür unsurlarının en az siyasi tarih kadar önemli olduğu pek çok bilim insanı tarafından defalarca dile getirilmiştir. Hatta Türk dili ve Türk kültürü üzerine çalışmanın önemini ünlü Türkolog Prof. Dr. Annemaria von Gabain (1901- 1993)’in, “Türkoloji yabancılar için bir meslek, Türkler içinse mill...

Fıkra Çevirilerinde “Verilmek İstenen Ders” Sorunu

Bu çalışmada edebi bir tür olan fıkraların çevirisinde meydana gelen bazı sorunlar üzerinde durulmuştur. Ortaya çıkan sorunların birisi de fıkraların vermek istediği derslerin/mesajların aktarımı konusunda ortaya çıkmaktadır. Fıkralarda verilmek istenen mesajın da hedef dile aynı şekilde verilmesi gerekmekte, diğer bir ifade ile erek dilinin okuyucusu da aynı dersi almas...

Coğrafya Öğretiminde Programların Tasarım ve Program Öğeleri Açısından İncelenmesi ve 2017 Öğretim Programı

Türkiye’de, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sürdürülen çalışmalarla, eğitim programlarını geliştirmek ve ülke şartlarına uygun program geliştirme modelleri üretmek konusunda önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Genel olarak eğitim programlarının geliştirilmesi özel olarak da öğretim programlarının geliştirilmesine katkı sağlamıştır. Bu durumun yansımalarını, 1924’den günümüze...

Karapapak Terekeme Türklerinin Atasözleri ve Deyimleri

Türk boylarının atasözleri ve deyimleri, yüksek ifade gücüne sahip, işlenmiş ve binlerce yıllık hayat tecrübelerinin yoğunlaşmış örnekleridir. Yazılı kaynaklarda ilk defa Runik harfli Orhon Yazıtlarından itibaren rastladığımız bu örneklerin büyük bir kısmı, Türk boyları arasında ana çatısı bozulmadan bazı ses, anlam ve söz değişmeleriyle günümüze kadar gelmiştir. Ancak atasözleri...

Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin Motivasyon Stratejilerine İlişkin Beklentiler

Bu araştırmanın amacı; görsel sanatlar öğretmenlerinin motivasyon stratejilerine ilişkin ilköğretim öğrencileri, öğretmen adayları, okul yöneticileri ve deneticileriyle eğitim sendikalarının beklentilerinin saptanmasıdır. Görsel sanatlar öğretmenlerinin motivasyon stratejileriyle ilgili beklentileri içeren araştırmaların ve kuramsal bir çerçevenin olmaması nedeniyle araştırmada g...

İslamiyet Öncesi Dönemde Türklerde Eğitim

İnsanın olduğu her yerde eğitim vardır. Eğitim, hayat boyu devam eden zihinsel bir süreçtir. Atalarımız her dönemde eğitime önem vermiştir. İslamiyet Öncesi Türklerde eğitim, şimdiki gibi örgün ve özel sınıflarda ve ayrı bir dal olarak olmasa da, toplum eğitimi, mesleki eğitim, din eğitimi vb. gibi sınıflandırabiliriz. İslamiyet Öncesi dönemde sözlü kültürün hâkim olduğu eğitim...

Zonguldak Milletvekili Ali Rıza İncealemdaroğlu

Zonguldak 1924 yılında vilayet olmasının ardından II. yasama döneminde dört milletvekili ile Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilmeye başlanır. Böylece TBMM’nin çeşitli yasama dönemlerinde doktor, gazeteci, avukat, tüccar, yazar, madenci ve öğretmen olmak üzere farklı meslek gruplarından kişiler tarafından temsil edilir. Bu milletvekilleri arasında olan Ali Rıza...

Büchner, Haeckel ve D’Hollbach’ın Kısaca Materyalizmi

Genel ilkeleriyle, Büchner ve ortaya koyduğu evrim fikrinin, kendi döneminden önce almış olduğu etkiler, kendi dönemiyle beraber sonraki dönemlere kazandırdığı görüşler materyalist düşüncenin ve bilim felsefesinin özel sahasını oluşturmaktadır. Özellikle Büchner’in bilgi ve bilim merkezli bakış açısının Haeckel ve D’Hollbach ateizmi ile olan ilişkisi, Descartes’in beden felsefesi...

Sınıf Öğretmenliği Lisans Programında Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları

Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmenliği lisans programında öğrenim gören öğ- retmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının belirlenmesi ve değerlendirilmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim görmekte olan toplam 73 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesle...

Modernite ve Postmodernite Ekseninde Kamusal Yaşamın Dönüşümü

Bu çalışmada son zamanlarda gerek kullanımları artan sözcükler olarak gerekse de kamusal yaşama etkisi bağlamında yaşanan realiteyi anlamlı kılma iddiası taşıyan teorik çatılar olarak Modernite ve Postmodernitenin kamusal yaşam ve kamusal örgütlenmeler üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir. Bu iki kavramın birlikte ele alınması, özellikle günümüzde kamusal yaşamda gerçekleşen...

Ani Kenti Ortaçağ Savunma Sistemlerinin Değerlendirilmesi

Ani Şehri’nin hâkim olduğu bölgede yapılan arkeolojik kazı ve araştırmalar şehrin 4500 yıla yakın bir zamandan beri insanoğlu tarafından iskâna tabi tutulduğunu göstermektedir. Kültür ve medeniyetler beşiği olarak tanımlanan Ani Kenti bu uzun geçmişinin izlerini bugün bir açık hava müzesi görüntüsüyle sergilemektedir. Şehir içinde her biri bir sanat eseri niteliğinde olan sivil...

Osmanlı Çocuk Dergilerinde Dil Öğretimi: Çocuklara Talim Dergisi (1887-1888)

Osmanlı Devleti’nde çocuk dergileri 19. yüzyılın ikinci yarısında yayınlanmaya başlamıştır. İlk çocuk dergisi 1869 tarihinde yayınlanan Mümeyyiz dergisidir. Çocuklara yönelik süreli yayınların bu tarihte ortaya çıkmasındaki önemli etkenlerden birisi aynı tarihte yayınlanan Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’dir. Bu nizamname ile eğitim, devlet işi olarak kabul edilmiş ve çocuk...

B1, B2 ve C1 Düzeyindeki Yabancı Öğrencilere Türkçedeki Kalıp İfadelerin Öğretiminde Televizyon Reklamlarının Kullanılması

Kalıp ifadeler, her dilde olan ve az sözle çok şey anlatmaya, anlamı pekiştirmeye ve akıcılığı sağlamaya yarayan unsurlardır. Bu ifadeleri bilmek ve kullanmak, bir dili tam anlamıyla öğrenme hususunda hayati önem taşımaktadır. Bir dildeki kalıp ifadelerin öğrenilmesi o dilin kültür ögelerini de öğrenmeyi sağlar. Bu nedenle bir dildeki kalıp ifadelere hâkim olmak o dili öğrenen...

Sosyal Medya ve Sağlık

İnternet teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte hayatımıza giren sosyal medya sıradan bir iletişim aracı olmanın ötesine geçerek hayatımızın her alanında dijitale doğru bir dönüşüm yaşanmasına sebep olmuştur. Öyle ki bu dönüşüm aile ilişkilerimizden, ticari ilişkilerimize, siyasal kampanyalardan pazarlama kampanyalarına, tüketim alışkanlıklarımızdan hizmet sunumuna kadar birçok...

Modernleşme Kavramı Çerçevesinde Ernest Gellner’in Milliyetçilik Kuramına Bakış

Sosyal bilimlerin üzerinde en çok çalıştığı/tartıştığı kavramlardan birisi şüphesiz milliyetçiliktir. Kavrama ilişkin çalışmalar yirminci yüzyılın ilk çeyreğinde başlamış ve yıllar içerisinde farklı bakış açılarından çıkan eserlerle oldukça kabarık bir literatür oluşmuştur. Milliyetçilik üzerine son dönemlerde yapılan çalışmalar ise konuyu modernleşme tartışmaları çerçevesinde...

Swahili Konuşucularının Türkçe Ediniminde Karşılaştığı Güçlükler

Bu çalışma, diller arası etki araştırmaları ışığında, Türkçe ediniminde karşılaşılan sorunları belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Çalışmada Türkiye’de tıp eğitimi almak üzere İslam Bankası bursu kazanarak, Kenya ve Tanzanya’dan gelen, anadili Swahili olan kırk beş öğrenci yer almıştır. Veri toplarken öncelikle öğrencilere Türkçe yeterliliklerini ölçmek ve kendi içlerinde...

Meyhanada Muhteva Çeşitliliği

Âşıkların en önemli özelliklerinden biri irticâlen şiir söyleyebilmeleridir. Rastgele kişiler tarafından verilen bir ayak üzerine, belli ölçüt ve kaideler dahilinde şiir söyleyebilmek oldukça zor bir iştir. Âşıkların bu istidadlarını gösterdikleri yerlerden biri de âşık atışmalarıdır. Meyhanacılık irticali olarak icra edilen bir atışma türüdür. Azerbaycan’da “Abşeron Yarımadas...

Kavimler Göçü ve Batı Roma İmparatorluğu’nun Çöküşü

Türklerin çeşitli sebeplerden dolayı anayurtlarından ayrılmaları ile başlayan kavimler göçü neticesinde Batı Roma İmparatorluğu’nun sonunu hazırlayan birtakım olaylar cereyan etmiştir. Türklerin önlerinde bulunan Germen kavimlerini batıya doğru itmeleri, bu kavimlerin Roma İmparatorluğu’nun sınırlarını tehdit etmesine neden olmuştur. İmparator I. Theodosius (379-395) döneminde...

Vefayata Mahsus Vukuat Defterlerine Göre Salgın Hastalıklardan Ölümler: Adıyaman Örneği

Osmanlı Devletinin son dönemi ve Cumhuriyetin ilk yıllarında bütün ülke genelinde olduğu gibi Adıyaman kazası ve bağlı köylerinde de salgın hastalıklardan dolayı ölümler gerçekleşmiştir. Bu çalışmada, 1912 ve 1930 yılları içerisinde Adıyaman kazası ve bağlı köylerinde salgın hastalıklardan ne kadar vefatın gerçekleştiği, bu hastalıkların kaza halkı üzerinde oluşturduğu etkiler...

Ağız Kopuzundan Çene Arpına; Türk Enstürmanının İzinde

Eski Türk müzik aletlerinden birisi olan ağız kopuzu günümüzde dünyanın pek çok farklı bölgesinde tanınmakta ve kullanılmaktadır. Bu makalede ağız kopuzunun çıkış noktası ve günümüzde ne kadar yayıldığı ve bu yayılma neticesinde toplumlar tarafından kabul edilmesinin işlevsel halk bilim kuramı açısından değerlendirilmesi yapılacaktır. Ayrıca ağız kopuzunu anlatırken şaman inanc...

Alpamıs Destanının Kaynarklarda Masal Olarak Adlandırılan Varyantları

Günümüzde farklı coğrafyalarda yaşamakta olan Türk topluluklarının sözlü anlatılarındaki benzerlikler bu toplulukların tarihi süreç içerisinde hem köken hem de kültür birliği yapmış olduğunun şüphesiz en açık göstergelerinden birisidir. Türk Dünyasında Altaylardan Anadolu’ya kadar, tür olarak bazen farklı isimlendirilmekle beraber, geniş bir alana yayılmış olan anlatılardan...

Türkiye’de Üstün Ve Özel Yetenekli Çocuklara Yönelik Bir Eğitim Politikası Oluşturulamaması Sorunu Üzerine Bir Değerlendirme

Türkiye’de üstün ve özel yetenekli bireylerin özel eğitim gereksinimlerini tam anlamıyla karşılayacak bir nitelikli kamusal eğitim politikası üretilip, uygulamaya konmamıştır. Ülkemizde üstün ve özel yeteneklilere devlet tarafından destek eğitimler verilmekte ancak verilen destek eğitimler yetersiz kalmaktadır. Bu destek eğitimler Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) tarafından sa...

XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Kırım Hanlığı’nda Gayr-i Müslimlerin Yeri (Şer’iyye Sicillerine Göre)

Kırım Hanlığı sınırları içinde yaşam süren nüfusun büyük bir kısmı Müslüman tebaa olmasına rağmen farklı dinlere ve etnik kökenlere mensup topluluklar da vardı. Hanlık, dini kanaatlere özgürce yaşama imkanı vermekle birlikte medeni hukuk alanına giren tutum ve uygulamalar konusunda kendi cemaatleri içinde ve kendi dini gereklerine göre hareket etmelerine izin vermişti. Bu c...

Eğitim ve Toplum Sayı 12

Eğitim ve Toplum Sayı 12