Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

http://dergipark.gov.tr/aibuefd

List of Papers (Total 554)

AKADEMİK DİNLEME BECERİSİ YETERLİLİĞİ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Bu çalışmanın amacı, bir "Akademik Dinleme Becerisi Yeterliliği Ölçeği

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARININ EĞİTSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Bu çalışma 3-8 yaş aralığındaki çocuklar için hazırlanmış resimli çocuk kitaplarının eğitsel özelliklerinin incelenmesi amaçlanan betimsel bir çalışmadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen resimli Çocuk Kitabı Bilgi Formu ve “Resimli Çocuk Kitabı Eğitsel Özellikler Formu” kullanılmıştır. Puanlayıcılar arasındaki güvenirliği sağlamak için üç araşt...

THE ROLE OF ART EDUCATION ON THE CREATIVE THINKING SKILLS OF STUDENTS IN MUSIC AND VISUAL ARTS EDUCATION: A COMPARISON FROM THE PERSPECTIVE OF THE MUSIC EDUCATION

There have many views in the related literature that the art develops the creativity. Although there have been study findings on this issue regarding the Visual Arts Education, a few study findings have been existed for the Music Education. Also, there has not been any consensus on the topic that Music Education (or Visual Arts) develops the creative thinking more (or less). This...

YENİDOĞAN İŞİTME TARAMA PROGRAMLARININ İŞİTME KAYBININ TANI, CİHAZLANMA VE EĞİTİME BAŞLAMA YAŞINA ETKİSİ

Doğuştan gelen işitme kaybının kişi üzerinde yaratacağı olumsuz etkileri azaltmak veya ortadan kaldırmak için erken tanı, cihazlanma ve eğitimin önemi kabul edilmiş durumdadır. Günümüzde erken tanı ve müdahale denildiğinde belirlenen standart bebeğin doğumdan sonraki 3 ay içinde tanı sürecinin tamamlanması; 6 aylık olduğunda da aile merkezli programlarda eğitiminin başlamasıdır...

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN TARİHSEL BİLGİYE YÖNELİK NESNELLİK VE GERÇEKLİK ALGILARI

Bu çalışma, sosyal bilgiler öğretmenlerinin tarihsel bilginin nesnelliği ve gerçekliği hususunda ne düşündüklerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Karma yöntemin tercih edildiği çalışmada, amaçlı örneklem yöntemlerinden maksimum çeşitlilik kullanılmıştır. Çalışmanın uygulama safhası, 2008-2009 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilmiştir. Anket, İstanbul ve Manisa illerinde...

DİL PARTNERLİĞİ (TANDEM) YÖNTEMİNİN TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KÜLTÜREL ZEKÂLARINA ETKİSİ: KARMA YÖNTEMLİ BİR YAKLAŞIM

Bu çalışmada dil partnerliğinin Türkçe öğretmeni adaylarının kültürel zekâlarını geliştireceğinden hareketle hem nicel hem nitel yaklaşımların bir arada olduğu karma yöntem kullanılarak öğretmen adaylarının kültürel zekâlarının nasıl bir ivme kazandığı araştırılmıştır. Araştırmada nicel veri toplama aracı olarak Ang, Van Dyne, Koh, Ng, Templer, Tay ve Chandrasekar (2007) taraf...

THE EFFECTS OF CLUSTERING NEW WORDS IN SEMANTIC, THEMATIC OR UNRELATED SETS IN TEACHING VOCABULARY TO EFL LEARNERS

Yabancı dil eğitiminde kelime öğretirken kelimelerin anlamsal, tematik, ya da bağlantısız gruplar halinde öğretilmesi konusu halen tartışılmakta olan bir konudur. Öğretilecek kelimelerin aynı anda anlamsal olarak gruplandırılarak öğretilmesinin etkili olacağını öne süren pek çok çalışma olmasına rağmen bu çalışmalar genelde değişkenlerin kontrol altında tutulduğu deneysel çal...

ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL MEDYAYA İLİŞKİN TUTUMLARI İLE İNTERNET BAĞIMLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Bu araştırmada Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören öğretmen adaylarının sosyal medya tutumları ile internet bağımlılıkları arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaçla araştırma, ilişkisel tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırmanın evrenini, 2015-2016 eğitim öğretim yılı güz döneminde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi E...

MATEMATİK TARİHİNİN ORTAOKUL MATEMATİK DERS KİTAPLARINDAKİ YERİ

Matematik tarihinin dikkatli ve akılcı kullanımı etkili bir öğretim aracı olabilir. Bunun yollarından biri ise matematik derslerine matematik tarihini entegre etmekten geçmektedir. Entegre etme yolları içerisinde ders kitaplarının rolü ise yadsınamaz bir gerçektir. Nitekim ders kitapları öğretmen ile öğrenci arasında bir köprü özelliği taşımaktadır. Buradan hareketle bu çalışmada...

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN SORUNLARI VE PERFORMANSLARINA ETKİLERİ (SAKARYA İLİ ÖRNEĞİ)

Bu araştırma eğitimin etkili, verimli ve vazgeçilmez bir parçası olan beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin sorunları ve bu sorunların öğretmen performansı üzerine etkilerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada öncelikle eğitim, beden eğitimi ve beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin görevleri ile ilgili teorik kaynak taraması yapılmış ve daha sonra Sakarya ilinde 2006...

BLENDED LEARNING: A MODEL TO ENHANCE ENGAGEMENT IN READING CLASS

In academic reading classes in English Language Teaching Department, students are expected to read articles critically in their field; however, many students do not seem to apply much effort in reading course materials. Most of the students devote an insufficient amount of time and energy in reading and attend class without having read texts. It seems that there is a need to...

TUTUM - BAŞARI PARADOKSUNDA TEPKİ STİLLERİNİN ROLÜ: DOKUZ ÜLKENİN KARŞILAŞTIRILMASI

Bireylerin ölçekte yer alan maddelere yanıt verirken kullandıkları tepki stilleri, özellikle uluslararası çalışmalarda geçerlik için tehdit oluşturabilmektedir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı, PISA 2012 uygulamasına katılan öğrencilerin tepki stillerini incelemek ve ülkelere göre tepki stillerinin sınıflamasını yapmaktır. Çalışmada ele alınan tepki stilleri; uç tepki...

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN DOĞAL MATEMATİKSEL DİL KULLANIMLARININ İNCELENMESİ

Öğretmenin sınıf ortamında kullandığı matematik dili, çocuklar için matematik girdisidir ve çocukların, okul dönemi boyunca matematik bilgilerinin oluşmasında etkili olmaktadır. Bu çalışmada okul öncesi öğretmenlerinin sınıf ortamında uyguladıkları etkinliklerin incelenmesi ve kullandıkları doğal matematiksel dilinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, Erzurum ili...

ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUL TABANLI MENTORLUK VE ÖZYETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

Mentorluk işlevleri ile öğretmen öz-yeterlik algıları arasındaki ilişkinin incelendiği bu çalışma, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesinde gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre öğretmen adayları, uygulama öğretmenlerinin mentorluk işlevlerini kısmen yerine getirdiklerini düşünmektedirler. Ancak öğretmen öz-yeterliği konusunda kendilerini...

AĞIR DÜZEYDE YETERSİZLİĞE SAHİP ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN ÇOCUKLARININ BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Bu araştırmanın amacı annelerin ağır düzeyde yetersizliğe sahip çocuklarının boş zamanlarını değerlendirmeye yönelik görüşlerini belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmaya 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında Bolu ili merkez ilçedeki bir özel eğitim okuluna devam eden yaşları 6-14 arasında değişen ağır düzeyde...

LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN TÜREV TANIMIYLA İLGİLİ YORUMLARI VE TÜREVE YÜKLEDİKLERİ ANLAMLAR

Bu çalışmanın amacı ilköğretim matematik öğretmenliği bölümü öğrencilerinin türev tanımını yorumlama becerilerini ve türev kavramına yönelik yükledikleri anlamları ortaya çıkarmaktır. Nitel araştırma desenlerinden durum çalışmasına göre planlanan bu çalışma, 2014-2015 öğretim yılı bahar döneminin başında gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın katılımcıları, Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki...

ÖZEL EĞİTİM LİSANS DERSİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ DÜZEYLERİNE VE ENGELLİLERE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ

Bu araştırmanın amacı eğitim fakültelerinde farklı branşlara okutulan 2 kredilik özel eğitim lisans dersinin öğretmen adaylarının bilgi düzeylerine ve engellilere yönelik tutumlarına etkisini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Gazi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 106 son sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmadan elde edilen nitel veriler içerik analiziyle, nicel...

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN KELİME ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ (ANKARA İLİ ÖRNEĞİ)

Bu araştırmanın amacı Ankara ili, Keçiören ilçesinde ortaokulda öğrenim gören öğrencilerin yabancı dilde kelime öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerinin belirlenmesi, öğrencilerin akademik başarıları ile yabancı dilde kelime öğrenme stratejileri arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve yabancı dilde kelime öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerinin çeşitli değişkenler bağlam...

ORTAOKUL MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE İNCELENMESİ

Bu çalışma, 2017 yılında güncellenmiş ortaokul matematik dersi öğretim programında yer alan kazanımların yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre bilişsel ve bilgi düzeyine göre derinlemesine incelemek amacıyla yapılmıştır. Verilerin analizi için doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Ortaokul matematik öğretim programı kapsamında 215 kazanım üç araştırmacı tarafından değerlendirilmi...

BİYOLOJİ ÖĞRETMEN DÖNÜTLERİNİN BİÇİMLENDİRMEYE YÖNELİK ÖLÇME DEĞERLENDİRME AÇISINDAN İNCELENMESİ

Bu çalışmanın amacı; biyoloji öğretmenlerinin öğrencilerine verdikleri sözlü ve yazılı dönütleri biçimlendirmeye yönelik ölçme değerlendirme açısından tip ve nitelik olarak incelemektir. Bu amaçla Erzurum ilinde görev yapan 32 biyoloji öğretmeni ile yürütülen çalışmada veriler nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde görüşme yöntemi ile toplamıştır. Toplanan verilerden dönüt...

EĞİTİM BİLİMLERİ ALANINDAKİ LİSANSÜSTÜ TEZLERDE VARSAYIM KULLANIMI

Bu araştırmanın amacı, Eğitim Bilimleri alanında yayınlanmış, lisansüstü tezlerin, ilgili istatistiksel analize dayalı olarak, sahip oldukları varsayımların test edilme durumlarının değerlendirilmesidir. Betimsel araştırma modelinde olan bu çalışmada, Türkiye’de 2015, 2016 ve 2017 (Eylül ayına kadar) yıllarında Eğitim Bilimleri Enstitüleri tarafından yayınlanmış ve Ulusal Tez...

2018 FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARINDAKİ DEĞİŞİMLER VE FEN TEKNOLOJİ MATEMATİK MÜHENDİSLİK (STEM) ENTEGRASYONU

Son yıllarda entegrasyon alanında yaygınlaşmaya başlayan Fen, Teknoloji, Matematik, ve Mühendislik (STEM) entegrasyonunun doğası disiplinler arasındaki sınırları ortadan kaldırdığı için STEM  entegrasyonunun öğretimin doğasına uyumlu olduğu ifade edilmektedir. Yapılan yenilikler doğrultusunda ülkemizde STEM eğitimine 2004 Fen ve Teknoloji, 2013 Fen Bilimleri ve 2018 Fen Bilimleri...

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE OKULA UYUM SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Bu araştırmanın amacı,  okulöncesi dönemde okula uyum sürecinde uygulanan stratejiler ve karşılaşılan sorunlar hakkında öğretmen görüşlerinin incelemektir. Ayrıca okula uyum sürecinde devlet okullarında uygulanan stratejiler ile özel okullarda uygulanan stratejiler arasında farklılık olup olmadığı da belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda; nitel araştırma y...

GENÇ TENİSÇİLERDE SPORA ÖZGÜ BAŞARI MOTİVASYON DÜZEYİNİN MÜSABAKA PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Sporda başarıyı etkileyen birçok faktör vardır. Bu faktörlerden birisi de motivasyondur. Çalışmanın amacı; genç tenis oyuncularının spora özgü başarı motivasyon düzeylerinin tenis turnuva performansı üzerine etkisinin incelenmesidir. Çalışmaya 14-18 yaş arası, Antalya ilinde 3 farklı tenis kulübünde aktif olarak tenis sporu yapan 61 genç sporcu (36 erkek, 25 kadın) gönüllü olarak...

İLK DEFA ETKİLEŞİMLİ TAHTA KULLANAN ÖĞRETMENLERİN ALGILARININ İNCELENMESİ

Nitel yaklaşıma sahip olan bu durum çalışmasında, ilk defa etkileşimli tahta kullanılan bir okuldaki öğretmenlerin buna ilişkin algılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Rize ilinde bir okulda çalışan yedisi sınıf ve yedisi branş olmak üzere toplam on dört öğretmen oluşturmuştur. Veriler, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Elde...