Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

http://dergipark.gov.tr/aibuefd

List of Papers (Total 358)

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARININ EĞİTSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Bu çalışma 3-8 yaş aralığındaki çocuklar için hazırlanmış resimli çocuk kitaplarının eğitsel özelliklerinin incelenmesi amaçlanan betimsel bir çalışmadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen resimli Çocuk Kitabı Bilgi Formu ve “Resimli Çocuk Kitabı Eğitsel Özellikler Formu” kullanılmıştır. Puanlayıcılar arasındaki güvenirliği sağlamak için üç araşt...

YENİDOĞAN İŞİTME TARAMA PROGRAMLARININ İŞİTME KAYBININ TANI, CİHAZLANMA VE EĞİTİME BAŞLAMA YAŞINA ETKİSİ

Doğuştan gelen işitme kaybının kişi üzerinde yaratacağı olumsuz etkileri azaltmak veya ortadan kaldırmak için erken tanı, cihazlanma ve eğitimin önemi kabul edilmiş durumdadır. Günümüzde erken tanı ve müdahale denildiğinde belirlenen standart bebeğin doğumdan sonraki 3 ay içinde tanı sürecinin tamamlanması; 6 aylık olduğunda da aile merkezli programlarda eğitiminin başlamasıdır...

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN TARİHSEL BİLGİYE YÖNELİK NESNELLİK VE GERÇEKLİK ALGILARI

Bu çalışma, sosyal bilgiler öğretmenlerinin tarihsel bilginin nesnelliği ve gerçekliği hususunda ne düşündüklerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Karma yöntemin tercih edildiği çalışmada, amaçlı örneklem yöntemlerinden maksimum çeşitlilik kullanılmıştır. Çalışmanın uygulama safhası, 2008-2009 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilmiştir. Anket, İstanbul ve Manisa illerinde...

DİL PARTNERLİĞİ (TANDEM) YÖNTEMİNİN TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KÜLTÜREL ZEKÂLARINA ETKİSİ: KARMA YÖNTEMLİ BİR YAKLAŞIM

Bu çalışmada dil partnerliğinin Türkçe öğretmeni adaylarının kültürel zekâlarını geliştireceğinden hareketle hem nicel hem nitel yaklaşımların bir arada olduğu karma yöntem kullanılarak öğretmen adaylarının kültürel zekâlarının nasıl bir ivme kazandığı araştırılmıştır. Araştırmada nicel veri toplama aracı olarak Ang, Van Dyne, Koh, Ng, Templer, Tay ve Chandrasekar (2007) taraf...

ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL MEDYAYA İLİŞKİN TUTUMLARI İLE İNTERNET BAĞIMLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Bu araştırmada Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören öğretmen adaylarının sosyal medya tutumları ile internet bağımlılıkları arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaçla araştırma, ilişkisel tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırmanın evrenini, 2015-2016 eğitim öğretim yılı güz döneminde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi E...

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN SORUNLARI VE PERFORMANSLARINA ETKİLERİ (SAKARYA İLİ ÖRNEĞİ)

Bu araştırma eğitimin etkili, verimli ve vazgeçilmez bir parçası olan beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin sorunları ve bu sorunların öğretmen performansı üzerine etkilerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada öncelikle eğitim, beden eğitimi ve beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin görevleri ile ilgili teorik kaynak taraması yapılmış ve daha sonra Sakarya ilinde 2006...

TUTUM - BAŞARI PARADOKSUNDA TEPKİ STİLLERİNİN ROLÜ: DOKUZ ÜLKENİN KARŞILAŞTIRILMASI

Bireylerin ölçekte yer alan maddelere yanıt verirken kullandıkları tepki stilleri, özellikle uluslararası çalışmalarda geçerlik için tehdit oluşturabilmektedir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı, PISA 2012 uygulamasına katılan öğrencilerin tepki stillerini incelemek ve ülkelere göre tepki stillerinin sınıflamasını yapmaktır. Çalışmada ele alınan tepki stilleri; uç tepki...

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN DOĞAL MATEMATİKSEL DİL KULLANIMLARININ İNCELENMESİ

Öğretmenin sınıf ortamında kullandığı matematik dili, çocuklar için matematik girdisidir ve çocukların, okul dönemi boyunca matematik bilgilerinin oluşmasında etkili olmaktadır. Bu çalışmada okul öncesi öğretmenlerinin sınıf ortamında uyguladıkları etkinliklerin incelenmesi ve kullandıkları doğal matematiksel dilinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, Erzurum ili...

ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUL TABANLI MENTORLUK VE ÖZYETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

Mentorluk işlevleri ile öğretmen öz-yeterlik algıları arasındaki ilişkinin incelendiği bu çalışma, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesinde gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre öğretmen adayları, uygulama öğretmenlerinin mentorluk işlevlerini kısmen yerine getirdiklerini düşünmektedirler. Ancak öğretmen öz-yeterliği konusunda kendilerini...

AĞIR DÜZEYDE YETERSİZLİĞE SAHİP ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN ÇOCUKLARININ BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Bu araştırmanın amacı annelerin ağır düzeyde yetersizliğe sahip çocuklarının boş zamanlarını değerlendirmeye yönelik görüşlerini belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmaya 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında Bolu ili merkez ilçedeki bir özel eğitim okuluna devam eden yaşları 6-14 arasında değişen ağır düzeyde...

ÖZEL EĞİTİM LİSANS DERSİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ DÜZEYLERİNE VE ENGELLİLERE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ

Bu araştırmanın amacı eğitim fakültelerinde farklı branşlara okutulan 2 kredilik özel eğitim lisans dersinin öğretmen adaylarının bilgi düzeylerine ve engellilere yönelik tutumlarına etkisini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Gazi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 106 son sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmadan elde edilen nitel veriler içerik analiziyle, nicel...

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN KELİME ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ (ANKARA İLİ ÖRNEĞİ)

Bu araştırmanın amacı Ankara ili, Keçiören ilçesinde ortaokulda öğrenim gören öğrencilerin yabancı dilde kelime öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerinin belirlenmesi, öğrencilerin akademik başarıları ile yabancı dilde kelime öğrenme stratejileri arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve yabancı dilde kelime öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerinin çeşitli değişkenler bağlam...

EĞİTİM BİLİMLERİ ALANINDAKİ LİSANSÜSTÜ TEZLERDE VARSAYIM KULLANIMI

Bu araştırmanın amacı, Eğitim Bilimleri alanında yayınlanmış, lisansüstü tezlerin, ilgili istatistiksel analize dayalı olarak, sahip oldukları varsayımların test edilme durumlarının değerlendirilmesidir. Betimsel araştırma modelinde olan bu çalışmada, Türkiye’de 2015, 2016 ve 2017 (Eylül ayına kadar) yıllarında Eğitim Bilimleri Enstitüleri tarafından yayınlanmış ve Ulusal Tez...

2018 FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARINDAKİ DEĞİŞİMLER VE FEN TEKNOLOJİ MATEMATİK MÜHENDİSLİK (STEM) ENTEGRASYONU

Son yıllarda entegrasyon alanında yaygınlaşmaya başlayan Fen, Teknoloji, Matematik, ve Mühendislik (STEM) entegrasyonunun doğası disiplinler arasındaki sınırları ortadan kaldırdığı için STEM  entegrasyonunun öğretimin doğasına uyumlu olduğu ifade edilmektedir. Yapılan yenilikler doğrultusunda ülkemizde STEM eğitimine 2004 Fen ve Teknoloji, 2013 Fen Bilimleri ve 2018 Fen Bilimleri...

İLK DEFA ETKİLEŞİMLİ TAHTA KULLANAN ÖĞRETMENLERİN ALGILARININ İNCELENMESİ

Nitel yaklaşıma sahip olan bu durum çalışmasında, ilk defa etkileşimli tahta kullanılan bir okuldaki öğretmenlerin buna ilişkin algılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Rize ilinde bir okulda çalışan yedisi sınıf ve yedisi branş olmak üzere toplam on dört öğretmen oluşturmuştur. Veriler, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Elde...

TÜRKİYE VE ALMANYA’DA SOKAK ÇOCUKLARINA UYGULANAN EĞİTİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Türkiye ve Almanya’da sokak çocuklarına uygulanan eğitim programlarının hedef boyutunu karşılaştırmalı olarak incelemeyi amaç edinen bu çalışmada nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu oluşturan kurum ve kurum elemanları, tipik durum örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Kurum elemanlarının görüşleri yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi, kurumun uygulad...

İLETİŞİMSEL YAKLAŞIMIN ONUNCU SINIF İNGİLİZCE DERSİNDE SINIF İÇİ UYGULAMALARA YANSIMASI

Bu araştırmada, 2011 Ortaöğretim Kurumları İngilizce Dersi Öğretim Programı’nda temel alınan iletişimsel yaklaşımın 10. sınıf İngilizce dersindeki sınıf içi uygulamalara nasıl yansıdığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, sınıf içi uygulamalarda kullanılan etkinlikler ve etkileşimin iletişimsel özelliklerini konu alan ve etkileşim çözümlemesinin kullanıldığı bir sınıf araşt...

BİLİM VE TEKNOLOJİ HABERLERİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DAİMİ BİLİM ÖĞRENME MOTİVASYONU ÜZERİNE ETKİSİ

Bu çalışmanın amacı bilim ve teknoloji haberlerinin öğrencilerin daimi bilim öğrenme motivasyonları üzerine etkisini incelemektir. Araştırmada eşleştirilmiş öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Bu çalışma, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Eskişehir gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya 7. sınıfta okuyan 47 öğrenci katılmıştır. Deney grubunda bilim...

FEN BİLİMLERİ DERSİ ‘MADDENİN DEĞİŞİMİ’ ÜNİTESİ İLE İLGİLİ BAŞARI TESTİ GELİŞTİRME: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Araştırmanın amacı, beşinci sınıf Fen Bilimleri dersi ‘Maddenin Değişimi’ ünitesine yönelik bir başarı testi geliştirmektir. Bu amaçla ilk olarak kazanımlar belirlenmiş ve bu kazanımlara uygun 55 sorudan oluşan madde havuzu hazırlanmıştır. Fen eğitimi alanında uzman görüşlerine başvurularak soru sayısı 30’a düşürülmüştür. Hazırlanan 30 soruluk test 2014-2015 eğitim öğretim yıl...

AKRANLARLA VE AKRANLARDAN MESLEKİ ÖĞRENME: İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ORTAK ÇALIŞMAYA DAYALI DERS PLANLAMA YANSIMALARI

Bu çalışma, öğretmenlik uygulaması boyunca, üç farklı İngilizce öğretmenliği, öğretmen yetiştirme programında bulunan öğretmen adaylarının bir çevrimiçi ortak ders planlama uygulaması hakkındaki deneyimlerini algılarını incelemeyi amaçlamıştır. Bu amaçla, İngilizce öğretmen adaylarının ders planlarıyla ilgili geri bildirimleri ve sürece yönelik yansımalarında ortaya çıkan temalar...

PROBLEM ÇÖZÜMÜNE KAVRAMSAL / İŞLEMSEL YAKLAŞIM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Bireyin problem çözme sürecini etkileyen birçok değişkenden biri çözüm sürecinde kullandığı matematiksel bilgi türüdür. Özgün bir matematik problemine çözümler üretebilmek ve neyi ne zaman yapacağına karar verebilmek için işlem bilgisinin yanı sıra matematiksel kavramlara ve aralarındaki ilişkilere hakim olmak gerekir. Yapılan çalışma bireyin problem çözümünde kavramsal bilgi ve...

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KONUŞMA KAYGILARINI GİDERMEDE HAZIRLIKLI KONUŞMALARIN ROLÜ

Türkçe öğretmenleri Türkçenin doğru ve etkili kullanımı ve iletişim açısından model olabilmelidir, çünkü Türkçe öğretmenleri sesini ve beden dilini etkili kullanabilen öğrenciler yetiştirmekle sorumludur. Genelde her öğretmenin özelde Türkçe öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının konuşma kaygıları kabul edilebilir düzeyde olmalıdır. Bu araştırmanın amacı Türkçe öğretmeni adaylar...

YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BASINÇ KONUSUNDAKİ KAVRAMSAL ANLAMALARI VE KAVRAM YANILGILARININ MATEMATİKSEL HATALAR AÇISINDAN İNCELENMESİ

Bu araştırmada yedinci sınıf öğrencilerinin basınç konusundaki kavram yanılgılarının matematiksel hatalar açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Tarama modelinin benimsendiği çalışma, yedinci sınıf düzeyinde toplam 200 öğrenci ile yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak, üç aşamalı olarak hazırlanan “Basınç Kavramsal Ölçme Aracı” kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel...

ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM PROGRAMI YAKLAŞIMI TERCİHLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin eğitim programına yönelik yaklaşımlarını belirlemektir. Bu bağlamda, öğretmenlerin eğitim programına karşı yönelimleri çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Çalışmada, öğretmenlerin program yönelimlerini belirleyebilmek için betimsel tarama deseni kullanılmıştır . Çalışmanın örneklemini 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Türkiye’nin Bat...

SOYUTTAN SOMUTA, SANALDAN GERÇEĞE: ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAKIŞ AÇISIYLA ÜÇ BOYUTLU YAZICILAR

Bu araştırmanın amacı sosyal bilgiler öğretmen adaylarının 3 boyutlu yazıcılar ve bu yazıcılar aracılığıyla alınan modellere ilişkin görüşlerini ve öğretmen adaylarının bakış açısıyla bu modellerin sosyal bilgiler dersine katkısını saptamaktır. Çalışmada nitel araştırma yaklaşımına dayalı olarak olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunun belirlenmesinde amaçl...