Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://dergipark.gov.tr/asbed

List of Papers (Total 389)

İçindekiler

İçindekiler

MEZHEPLERİN AYRIŞMA KONUSU HALİNE GETİRİLMESİ

İtikadî ve fıkhî İslâm mezheplerinin ilk teşekkül dönemlerinde “görüş” anlamında kullanılan ve olumlu çağrışımı olan mezhep kavramı, İslâm tarihinin ilerleyen dönemlerinde “fırka” anlamı kazanmıştır. Görüş ayrılığının rahmet ve fikrî zenginlik olarak görüldüğü bir süreçten mezheplerin ayrışma konusu ve katı dinî yapılar haline geldiği bir sürece geçişte siyasal iktidarların...

ANADOLU’DA BUĞDAY HASADININ SOSYO KÜLTÜRÜ VE DİYALEKTOLOJİSİ

Hasat sözcüğü ekilip yetiştirildikten sonra elde edilen ürünü ve buna ilişkin yapılan festival benzeri kutlamaları içinde taşır. Başka bir deyişle; ürün yetiştirmenin sonuçlandığını ve ürünün güvende olduğunu belirtir. Bu tarihi gayret, bu önemli yıllık faaliyet insanoğluna buğdayı ve ekmeğin tüm çeşitlerini hediye etmiştir. Hasat, böylelikle, tüm toplumlarda sosyal, kültürel ve...

KÖROĞLU TURİZMİNİN OLUŞTURULMASINDA FİLMLERİN ROLÜ

Bu çalışmanın amacı Bolu’da Köroğlu Destanı’na dayalı turizm potansiyelini güçlendirme sürecinde filmlerin rolüne ve önemine vurgu yapmaktır. Filmler iletiler gönderebilmekte, tarihsel gerçekleri düzeltebilmekte, izleyicilere anın gerçekliğini sunabilmekte ve başka kültürleri, yerleri, ortamları ve hatta yaşam tarzlarını tanıtabilmektedir. Diğer bir ifade ile filmler bireylerin...

KUVVETLER AYRILIĞI İLKESİ BAĞLAMINDA YARIBAŞKANLIĞA KARŞI SINIRLANDIRILMIŞ PARLAMENTARİZM

Bu makale, yarı başkanlık sistemine karşı sınırlandırılmış parlamentarizm sistemi ve bu sistemlerin kuvvetler ayrılığı prensibi ile ilişkisine odaklanmıştır. Kuvvetler ayrılığı ilkesinin kaynağı ve bu ilkenin tarihi gelişimi de makalede ayrıca ele alınmıştır. Daha özelde ise idarenin zorbalığına ve keyfi yönetime karşı koruma sağlayan kuvvetler ayrılığı prensibince ileri taşınan...

YEREL ÜRÜNLERİN TEŞVİKİ VE FİNANSMANI, BOLU İLİNİN DESTEKLERDEN YARARLANMA POTANSİYELİ

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve bölgesel işbirliği ittifaklarından Avrupa Birliği (AB), insan sağlığı yönünden ticarete konu olan malların dolaşımında hukuki düzenlemeler yaparak sağlıklı ürünlerin üretilmesine ve tüketilmesine özen göstermektedirler. AB ile gelişmiş ve gelişmekte olan ülke devletleri, organik ve yerel ürünlerin üretimlerini özel olarak desteklemekte; bu amaçla...

DUYGUSAL EMEK STRATEJİLERİNİN DUYGUSAL ZEKANIN TÜKENMİŞLİĞE ETKİSİNDEKİ ARACILIK ROLÜ

Bu çalışmanın ana amacı “duygusal zeka seviyesi yüksek bireylerin daha az tükenmelerini sağlayabilmek için duygusal emek stratejilerinden yararlanabilir miyiz?” sorusuna cevap bulmaktır. Bu amaçla duygusal zeka düzeyinin tükenmişlik üzerindeki etkisinde üç farklı duygusal emek stratejisinin aracılık rolü incelenmiş ve hizmet sektörü çalışanları olan özel güvenlik görevlilerinin t...

YİYECEK - İÇECEK MALİYET KONTROLÜ: BATI KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ OTEL İŞLETMELERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Turizm sektöründe faaliyet gösteren otel işletmelerinin önemli bir gelir kaynağı olan yiyecek-içecek faaliyetlerinin maliyetlerini azaltmak ve böylece işletmelerin karını artırmak için etkili bir yiyecek-içecek maliyet kontrol yöntemi uygulanmalıdır. Bu çalışmanın amacı, Batı Karadeniz Bölgesi’nde faaliyet gösteren otel işletmelerinde yiyecek-içecek maliyet kontrolü konusunda yap...

TÜRKİYE'DE İLLERİN SOSYOEKONOMİK GELİŞMİŞLİĞİNİN BELİRLEYİCİLERİ VE 2012 YILI SOSYOEKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI

Çalışmanın amacı Türkiye’de illerin sosyoekonomik gelişmişlik düzeylerinin en  önemli belirleyicilerini faktör analiziyle ve illerin 2012 yılı sosyoekonomik  gelişmişlik düzeylerini temel bileşenler analiziyle elde etmektir. Araştırmada  illerin sosyoekonomik gelişmişliğini tanımlayan 63 değişken kullanılmıştır.  Öncelikle, faktör analiziyle, 63 boyutlu değişken uzayı 8 boyutlu...

TÜRKİYE'DE İLLERİN SOSYOEKONOMİK GELİŞMİŞLİĞİNİN BELİRLEYİCİLERİ VE 2012 YILI SOSYOEKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI

Çalışmanın amacı Türkiye’de illerin sosyoekonomik gelişmişlik düzeylerinin en  önemli belirleyicilerini faktör analiziyle ve illerin 2012 yılı sosyoekonomik  gelişmişlik düzeylerini temel bileşenler analiziyle elde etmektir. Araştırmada  illerin sosyoekonomik gelişmişliğini tanımlayan 63 değişken kullanılmıştır.  Öncelikle, faktör analiziyle, 63 boyutlu değişken uzayı 8 boyutlu...

Harem Bölgesine Girişin Yasaklanması Meselesi (Tevbe 28. ayetin Anlamı Bağlamında)

Bu makalede, Tevbe suresi 28. ayet bağlamında Harem bölgesine giriş yasağı ele alınmıştır. İnzâl dönemi göz önünde bulundurularak sîret-nüzûl ilişkisinden hareketle söz konusu ayetin anlam alanı tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu sebeple ayetle ilişkisi nispetinde tarihi arka plan kısaca verilmiştir. Yasağın zamanlamasının Kur’ân açısından önemini ortaya koyabilme adına Huneyn ve...

Caryl Churchill ve Kaos

Geçmişin, bugünün ve geleceğin hayalle karışık verildiği Caryl Churchill'in birçok oyunu karanlık ve karamsar bir dünyayı sahneler. Bu korkunç ortamda en büyük acıyı yine kadınlar ve çocuklar yaşar. Sömürülen insanların bugünü de gelecekleri de yoktur. İktidarlar değişir; devrimler, darbeler olur, ancak sonuçta durum değiştirmez ve ezilen insanlar için mutlu bir gelecek...

Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Etik Liderlik ve Psikolojik Dayanıklılık İlişkisi

Bu çalışmanın amacı, yöneticilerin etik liderlik davranış düzeyleri ile öğretmenlerin psikolojik dayanıklılıkları arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Araştırmanın evrenini 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Aksaray il sınırları içinde yer alan, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Anadolu Liseleri’nde görev yapan 283 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini oluşturan...

BM’nin İnsan Haklarıyla İlgili İkiz Sözleşmelerine Türkiye’nin Beyan ve Çekinceleri

Bu çalışma Türkiye’nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler’in ikiz sözleşmesi niteliğinde olan Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi (MSHS) ile Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi (ESKHS)’ne koyduğu çekinceler ile getirdiği beyanları uluslararası hukuk ve insan hakları ölçütleri bağlamında incelemektedir. Türkiye’nin getirdiği beyanlarla birlikte azınlık hakları ve eğitim...

Uluslararası Toplum ve Ruanda’da Normalleşme Çabaları

1994’de Afrika ülkesi Ruanda insanlık tarihinin en büyük soykırımlardan birisini yaşamıştır. Yaşananların sonucunda 800.000 ile 1.000.000 arasında Tutsi ve ılımlı Hutu hayatını kaybetmiştir. Ruanda Soykırımı’nın ardından 20 yıl geçmesine rağmen halen ülkede işleyen bir devlet mekanizması bulunmamaktadır; daha da önemlisi yaşanan soykırımın toplumsal etkileri halen Ruanda toplumu...

Çevre Hakkının Öznesi Olarak Yerel Basın: Burdur Örneği

Toplumsal sorunların çözümünde siyasal iktidarı harekete geçirmek için, sorunun kamuoyunun gündemine gelmesi önemlidir. Bu işlevi yerine getiren aktörlerin başında basın gelmektedir. Yerel düzeydeki toplumsal sorunların gündeme gelmesinde de aynı işlevi büyük ölçüde yerel basın yerine getirmektedir. Özellikle küçük kentlerde, yerel basının kamuoyunun gündemine getirdiği sorunlar...

Etik Dışı Davranışları Önleme Mekanizması Olarak Yaptırımlar ve Kamu Görevlileri Etik Kurul Kararlarının Yayımlanması

Hesap verebilir ve şeffaf bir kamu yönetiminin yapılandırılması ve daha kaliteli bir hizmet sunumunun sağlanabilmesi için etik ilke ve değerlere son yıllarda daha çok vurgu yapılmakla birlikte hemen tüm yönetimlerde etik sorunlara ve etik dışı davranışlara rastlanılmaktadır. Etik dışı davranışları önlemeyi sağlayan en etkili yollardan biri de yaptırımlardır. Bu nedenle ülkelerin...

Bir Stratejik Maliyet Yönetim Yaklaşımı Olarak Hedef Maliyetleme ve Uygulanabilirliği

İşletme başarısının ölçülebilirliği, sürdürülebilirliği, sürekli geliştirme olanakları vb. ölçütler bakımından stratejik maliyet yönetimi kavramı rekabetin yoğun yaşandığı piyasa şartlarında yükselen bir değer olmuştur. Dolayısıyla bu durum maliyet ve yönetim muhasebesi sistemlerinde yeni arayışlara gidilmesini zorunlu hale getirmiştir. Yeni yaklaşımlardaki ortak hedef; değer...

Deniz ve Kıyı Sularında Yolcu Taşımacılığı Sektörünün Finansal Performansının Oran Yöntemiyle Analizi

Bu çalışmanın amacı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yayımladığı sektör bilançoları yardımıyla “Deniz ve Kıyı Sularında Yolcu Taşımacılığı Sektörü”nün finansal performansının oran yöntemiyle analiz edilmesidir. Bu çerçevede sektörün 2010-2012 yılları arasındaki likidite, finansal yapı, varlık kullanım ve karlılık oranları hesaplanmıştır. Analiz sonucunda sektörün...

Muhasebecilerin Üretim İşletmelerinde Yeni Ürün Geliştirme Faaliyetine Etkileri Üzerine Ampirik Bir Çalışma

Muhasebecilerin, üretim işletmelerinde gerçekleşen yeni ürün geliştirme sürecine katkıları gelişme gösteren bir fenomen olarak düşünülmektedir. Bununla birlikte, muhasebecilerin yeni ürün geliştirme ekiplerindeki rolleri üzerine özellikle ampirik yönden çok az dikkat çekilmiştir. Bu çalışma muhasebecilerin, üretim işletmelerinde gerçekleşen yeni ürün geliştirme sürecindeki...

Mesleki İlgi Alanı ve Kişisel Ahlak Felsefesinin Girişimciliğe Yönelik Tutum ve Girişimcilik Niyetine Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin mesleki ilgi alanları ve kişisel ahlak felsefelerine göre oluşmuş etik pozisyonlarının girişimciliğe yönelik tutumları ve girişimcilik niyetlerine etkisi yapısal eşitlik modeli (YEM) yardımıyla araştırılmıştır. Bu amaçla, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde okuyan öğrencilerden alınan verilerle araştırma yap...

Bankaların Yeni Gelir Kaynağı: Elektronik Bankacılık İşlem Ücretleri, Türk Bankacılık Sektöründe Banka Kârlılığı Üzerindeki Etkisi

Çalışmamız, Türk bankacılık sektöründe elektronik bankacılık işlem ücretlerinin banka kârlılığı üzerine olan etkisini ekonometrik analiz yardımıyla incelemeyi amaçlamaktadır. Teknolojinin getirdiği yeniliklerden en çok yararlanan kurumların başında bankalar gelmektedir; dolayısıyla özellikle son 20 yıldır bankalarda elektronik bankacılık konusunda önemli gelişmeler yaşanmış ve ya...

İçindekiler