Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://dergipark.gov.tr/asbed

List of Papers (Total 243)

MEZHEPLERİN AYRIŞMA KONUSU HALİNE GETİRİLMESİ

İtikadî ve fıkhî İslâm mezheplerinin ilk teşekkül dönemlerinde “görüş” anlamında kullanılan ve olumlu çağrışımı olan mezhep kavramı, İslâm tarihinin ilerleyen dönemlerinde “fırka” anlamı kazanmıştır. Görüş ayrılığının rahmet ve fikrî zenginlik olarak görüldüğü bir süreçten mezheplerin ayrışma konusu ve katı dinî yapılar haline geldiği bir sürece geçişte siyasal iktidarların...

KÖROĞLU TURİZMİNİN OLUŞTURULMASINDA FİLMLERİN ROLÜ

Bu çalışmanın amacı Bolu’da Köroğlu Destanı’na dayalı turizm potansiyelini güçlendirme sürecinde filmlerin rolüne ve önemine vurgu yapmaktır. Filmler iletiler gönderebilmekte, tarihsel gerçekleri düzeltebilmekte, izleyicilere anın gerçekliğini sunabilmekte ve başka kültürleri, yerleri, ortamları ve hatta yaşam tarzlarını tanıtabilmektedir. Diğer bir ifade ile filmler bireylerin...

YEREL ÜRÜNLERİN TEŞVİKİ VE FİNANSMANI, BOLU İLİNİN DESTEKLERDEN YARARLANMA POTANSİYELİ

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve bölgesel işbirliği ittifaklarından Avrupa Birliği (AB), insan sağlığı yönünden ticarete konu olan malların dolaşımında hukuki düzenlemeler yaparak sağlıklı ürünlerin üretilmesine ve tüketilmesine özen göstermektedirler. AB ile gelişmiş ve gelişmekte olan ülke devletleri, organik ve yerel ürünlerin üretimlerini özel olarak desteklemekte; bu amaçla...

YİYECEK - İÇECEK MALİYET KONTROLÜ: BATI KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ OTEL İŞLETMELERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Turizm sektöründe faaliyet gösteren otel işletmelerinin önemli bir gelir kaynağı olan yiyecek-içecek faaliyetlerinin maliyetlerini azaltmak ve böylece işletmelerin karını artırmak için etkili bir yiyecek-içecek maliyet kontrol yöntemi uygulanmalıdır. Bu çalışmanın amacı, Batı Karadeniz Bölgesi’nde faaliyet gösteren otel işletmelerinde yiyecek-içecek maliyet kontrolü konusunda yap...

TÜRKİYE'DE İLLERİN SOSYOEKONOMİK GELİŞMİŞLİĞİNİN BELİRLEYİCİLERİ VE 2012 YILI SOSYOEKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI

Çalışmanın amacı Türkiye’de illerin sosyoekonomik gelişmişlik düzeylerinin en  önemli belirleyicilerini faktör analiziyle ve illerin 2012 yılı sosyoekonomik  gelişmişlik düzeylerini temel bileşenler analiziyle elde etmektir. Araştırmada  illerin sosyoekonomik gelişmişliğini tanımlayan 63 değişken kullanılmıştır.  Öncelikle, faktör analiziyle, 63 boyutlu değişken uzayı 8 boyutlu...

Harem Bölgesine Girişin Yasaklanması Meselesi (Tevbe 28. ayetin Anlamı Bağlamında)

Bu makalede, Tevbe suresi 28. ayet bağlamında Harem bölgesine giriş yasağı ele alınmıştır. İnzâl dönemi göz önünde bulundurularak sîret-nüzûl ilişkisinden hareketle söz konusu ayetin anlam alanı tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu sebeple ayetle ilişkisi nispetinde tarihi arka plan kısaca verilmiştir. Yasağın zamanlamasının Kur’ân açısından önemini ortaya koyabilme adına Huneyn ve...

Caryl Churchill ve Kaos

Geçmişin, bugünün ve geleceğin hayalle karışık verildiği Caryl Churchill'in birçok oyunu karanlık ve karamsar bir dünyayı sahneler. Bu korkunç ortamda en büyük acıyı yine kadınlar ve çocuklar yaşar. Sömürülen insanların bugünü de gelecekleri de yoktur. İktidarlar değişir; devrimler, darbeler olur, ancak sonuçta durum değiştirmez ve ezilen insanlar için mutlu bir gelecek...

Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Etik Liderlik ve Psikolojik Dayanıklılık İlişkisi

Bu çalışmanın amacı, yöneticilerin etik liderlik davranış düzeyleri ile öğretmenlerin psikolojik dayanıklılıkları arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Araştırmanın evrenini 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Aksaray il sınırları içinde yer alan, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Anadolu Liseleri’nde görev yapan 283 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini oluşturan...

BM’nin İnsan Haklarıyla İlgili İkiz Sözleşmelerine Türkiye’nin Beyan ve Çekinceleri

Bu çalışma Türkiye’nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler’in ikiz sözleşmesi niteliğinde olan Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi (MSHS) ile Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi (ESKHS)’ne koyduğu çekinceler ile getirdiği beyanları uluslararası hukuk ve insan hakları ölçütleri bağlamında incelemektedir. Türkiye’nin getirdiği beyanlarla birlikte azınlık hakları ve eğitim...

Uluslararası Toplum ve Ruanda’da Normalleşme Çabaları

1994’de Afrika ülkesi Ruanda insanlık tarihinin en büyük soykırımlardan birisini yaşamıştır. Yaşananların sonucunda 800.000 ile 1.000.000 arasında Tutsi ve ılımlı Hutu hayatını kaybetmiştir. Ruanda Soykırımı’nın ardından 20 yıl geçmesine rağmen halen ülkede işleyen bir devlet mekanizması bulunmamaktadır; daha da önemlisi yaşanan soykırımın toplumsal etkileri halen Ruanda toplumu...

Çevre Hakkının Öznesi Olarak Yerel Basın: Burdur Örneği

Toplumsal sorunların çözümünde siyasal iktidarı harekete geçirmek için, sorunun kamuoyunun gündemine gelmesi önemlidir. Bu işlevi yerine getiren aktörlerin başında basın gelmektedir. Yerel düzeydeki toplumsal sorunların gündeme gelmesinde de aynı işlevi büyük ölçüde yerel basın yerine getirmektedir. Özellikle küçük kentlerde, yerel basının kamuoyunun gündemine getirdiği sorunlar...

Deniz ve Kıyı Sularında Yolcu Taşımacılığı Sektörünün Finansal Performansının Oran Yöntemiyle Analizi

Bu çalışmanın amacı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yayımladığı sektör bilançoları yardımıyla “Deniz ve Kıyı Sularında Yolcu Taşımacılığı Sektörü”nün finansal performansının oran yöntemiyle analiz edilmesidir. Bu çerçevede sektörün 2010-2012 yılları arasındaki likidite, finansal yapı, varlık kullanım ve karlılık oranları hesaplanmıştır. Analiz sonucunda sektörün...

Muhasebecilerin Üretim İşletmelerinde Yeni Ürün Geliştirme Faaliyetine Etkileri Üzerine Ampirik Bir Çalışma

Muhasebecilerin, üretim işletmelerinde gerçekleşen yeni ürün geliştirme sürecine katkıları gelişme gösteren bir fenomen olarak düşünülmektedir. Bununla birlikte, muhasebecilerin yeni ürün geliştirme ekiplerindeki rolleri üzerine özellikle ampirik yönden çok az dikkat çekilmiştir. Bu çalışma muhasebecilerin, üretim işletmelerinde gerçekleşen yeni ürün geliştirme sürecindeki...

Bankaların Yeni Gelir Kaynağı: Elektronik Bankacılık İşlem Ücretleri, Türk Bankacılık Sektöründe Banka Kârlılığı Üzerindeki Etkisi

Çalışmamız, Türk bankacılık sektöründe elektronik bankacılık işlem ücretlerinin banka kârlılığı üzerine olan etkisini ekonometrik analiz yardımıyla incelemeyi amaçlamaktadır. Teknolojinin getirdiği yeniliklerden en çok yararlanan kurumların başında bankalar gelmektedir; dolayısıyla özellikle son 20 yıldır bankalarda elektronik bankacılık konusunda önemli gelişmeler yaşanmış ve ya...

İçindekiler

Köktürkçe El Kitabı

Eserin metinler bölümünde Köl Tigin bengütaşının doğu yüzünün metin, çeviri yazı, aktarma, kelime ayrıştırması yapılmıştır. Metinlerin çeviri yazısı harf harf gösterilmek suretiyle Köktürk harflerini öğrenecek olanlara transkripsiyon örnekleri sunmaktadır. Çeviri yazının hemen

Göynük Mengen ve Mudurnu’daki Tarihî Çeşmeler

İçinde bulunduğumuz yüzyılda şehirleşmeye büyük önem verilmektedir. Günümüzde kentsel dönüşüm ve kentsel yenileme adı altında en çok tahrip edilen kültür varlıklarının başında çeşmeler gelmektedir. Çeşitli kültür varlıkları ve geleneksel konut mimarisi örneklerini tarihi şehir dokusu içinde barındıran; Göynük, Mengen ve Mudurnu’da yapılan saha çalışmalarından oluşan bu araşt...

Rusya ve Arap Baharı: Batı ile Yeni Soğuk Savaş mı?

Ortadoğu, zengin petrol kaynaklarına sahip olması ve özellikle önde gelen gelişmiş ülkelerin buna ihtiyaç duyması nedeniyle büyük öneme sahip olan bir bölgedir. Arap Baharı gibi bölgede pek çok rejimi hedef alarak mevcut güç dengesini değiştirme olasılığı bulunan kapsamlı halk ayaklanmaları zincirinin başlaması tüm dünyanın dikkatini bu bölgeye çevirmesine neden olmuştur. Ortado...

Kasko Sigortası Edinme ile Bireylerin Kaygı Düzeyleri mi Yoksa Demografik Özellikleri mi İlişkilidir?

Bu çalışma ile araç sahiplerinin sosyo-ekonomik ve demografik özellikleri ile kaygı düzeylerinin araçlarını kasko sigortası yaptırmaları ile ilişkili olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Bireylerin kasko sigortası algılarını ölçmek amacıyla oluşturulan anket çalışması 616 araç sahibine uygulanmıştır. Analizlerden elde edilen sonuçlara göre araç sahiplerinin kaygı d...

Analitik Hiyerarşi Prosesi ile Personel Seçimi Üzerine Bir Çalışma

Analitik Hiyerarşi Prosesi, birden çok karar alternatifi arasında en uygun kararın seçilmesine imkan sağlayan bir metottur. Bu çalışmanın amacı, bir işletmede uygulanan personel seçimi sürecinin çok kriterli karar verme problemi olarak ele alınması ve alternatif adaylar arasında birden çok kritere göre en uygun personellerin seçiminin gerçekleştirilmesidir. Çalışma, otomotiv yan...

Veri Zarflama Analizi ile Borsa İstanbul A.Ş.’de Faaliyet Gösteren Toptan ve Perakende Ticaret Sektörü Firmalarının Etkinlik Analizi

Veri Zarflama Analizi ticari ve sınai işletmelerinde etkinliğin ölçülmesi amacıyla kullanılan doğrusal programlama tekniğidir. Verimliliğin ve işletme etkinliğinin son derece önemli olduğu günümüzde, bu yöntemin birimlere ait birden fazla girdi-çıktının aynı anda değerlendirilmesine imkân vermesi yoğun olarak tercih edilmesini sağlamıştır. Bu çalışmada Borsa İstanbul A.Ş. (BİST...

KOBİ’lerin Finansal Sorunlarını Etkileyen Faktörlerin CRT Karar Ağacı ile Modellenmesi

Ülkemiz ekonomisinde ciddi bir paya sahip olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) önemi her geçen gün artmaktadır. KOBİ’ler sahip oldukları esnek yapı sayesinde teknolojik gelişmelere çok daha adapte olabilmekte, ancak sürekliliklerini sağlayabilmeleri için finansal desteklere ihtiyaç duymaktadırlar. Günümüzde KOBİ’ler başta finansal sorunlar olmak üzere, birçok sorunla...

Bir Mu‘Tezile-Mâtürîdiyye Tartışması -Rü’yetullah-

İslâm akılcılığının temsilcisi olarak kabul edinilen Mu‘tezile mezhebine benzer şekilde, Mâverâünnehir coğrafyasında gelişen Mâtürîdîlik de îtikâdî esaslarının, aklî ilkelerle desteklenen bir tanrı, varlık ve bilgi anlayışı üzerine inşâ edilmesi gerektiğini savunur. Bu bakımdan her iki ekol de dinî metinlerde ifadesini bulan teolojik tasvîr ve anlatımların aklî doğrulamasına büy...

Deneme Türünün Öğretiminde Montaıgne’in Yeri

Denemeler, Montaigne’in edebiyat dünyasına kazandırdığı bir tür olmakla beraber, aynı zamanda onun üzerinde yıllarca çalıştığı eserinin ismidir. Bu çalışmada Montaigne’in denemeleri tarama tekniği ile incelenmiştir. Yazarın nazım ile nesri iç içe kullandığı, savunduğu düşünceleri özlü ifadelerle desteklediği, okuduklarından, duyduklarından gözlem ve deneyimlerinden yararlandığı g...

Ortaöğretim Okullarında Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenlerin Örgütsel Güven ve Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki

Eğitim kurumlarında örgütsel güven ve örgütsel bağlılık yeni keşfedilmiş bir olgu değildir. Örgütsel güven ve örgütsel bağlılık uzun zamandır bilinen, yararına inanılan ve uygulanan yaklaşımlardır. Ancak bu uygulamalar kişilerle sınırlı kalmakta ve yeterince kurumsallaştırılamamaktadır. Alan yazında örgütsel güven ve örgütsel bağlılık konusunda psikoloji, işletme, sağlık, turizm...