Arşiv Kaynak Tarama Dergisi

http://dergipark.gov.tr/aktd

List of Papers (Total 287)

Meme Kanserinde Epigenetik Tedavi

Hem genetik hem de epigenetik değişikliklerle kanser ilerlemesi kontrol altına alınabilmektedir. Genetik değişimlerin geri dönüşümü imkansızken  epigenetik değişimler geri dönüştürülebilir. Bu avantaj, önerilen epigenetik modifikasyonların terapi uygulamalarında tercih edilmesi gerektiğini göstermektedir. DNA metiltransferaz ve histon deasetilaz epigenetik terapi çalışmalarının...

Diyabetik Hayvan Modelleri ve Önemi

Diabetes mellitus günümüzde sıklığı, sebep olduğu komplikasyonlar ve tedavi maliyeti nedeniyle tüm dünyada önemi gittikçe artan bir sağlık problemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer bilimsel çalışmalarda olduğu gibi diyabet araştırmalarında da çeşitli hayvan modelleri kullanılmaktadır. Tip 1 ve tip 2 diabet patolojisinin altında yatan mekanizmaları ortaya çıkarmak...

Profilaktif Negatif Basınçlı Yara Tedavisinin Cerrahi Alan Enfeksiyonlarının Önlenmesindeki Etkisi

Sağlık hizmeti ile ilişkili enfeksiyon türlerinden biri olan cerrahi alan enfeksiyonları her yıl milyonlarca hastayı etkilemektedir. Cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesi ve uygun tedavinin sağlanmasında çok disiplinli bir ekip çalışmasının şarttır. Her gün yeni araştırmalar ve kanıtların geliştirildiği düşünülürse cerrahi alan enfeksiyonları önleme stratejileri konusunda sağl...

Yeni Kardiyovasküler İlaçların Gebe Hastalarda Kullanımı: Teratojenik Riskler

Yeni oral antikoagülan ilaçlar dabigatran, rivaroksaban, apiksaban, edoksaban; antitrombositer ajanlar prasugrel, tikagrelor; antilipidemik ajanlar alirocumab ve evolocumab kardiyovasküler tedavilere alternatif yeni ajanlar olarak geliştirilmiş olup günümüzde sıklıkla reçetelendirilmektedir. Bu ajanlara maruz kalacak olan gebe hastaların veya gebeliğinin farkında olmadan ilac...

Göçün Başka Bir Boyutu: Kronik Hastalıklar

Göç, süresi, yapısı ve nedeni farketmeksizin insanların yer değiştirdiği nüfus hareketleri olarak tanımlanmaktadır. Dünyada ve Türkiye’de savaşlar, işsizlik, yoksulluk, doğal afetler, terör, insan hakları ihlalleri, istihdam olanakları gibi nedenlerle yıllar geçtikçe göç oranlarının arttığı görülmektedir. Göçle birlikte; göçmenler ve göç alan bölge halkı için toplumsal, kültürel...

Çocukluk Çağında Akut Lenfoblastik Lösemi

Çocukluk çağı kanserlerinin %25-30’unu lösemiler oluştururken, lösemilerin yaklaşık %97’sinden akut lösemiler sorumludur. On beş yaşından küçük çocuklarda akut lenfoblastik lösemi, akut myeloblastik lösemiye göre yaklaşık beş kat daha sık görülmektedir. Akut lenfoblastik lösemilerin Türkiye’de yıllık insidansı 1.5/100.000’dir. Akut lenfoblastik lösemide tedaviye yanıt ve sağ kal...

Klinik Farmakoloji: Türkiye Açısından Geleceğe Yönelik Bir Perspektif

Kısaca ilaç bilimi olarak tanımlanan farmakoloji ilaçların biyolojik sistemlerle etkileşimini inceleyen bir disiplindir. Farmakolojinin birçok alt dalı olmakla birlikte ilaçların insanlarda çalışılması anlamına gelen klinik farmakolojinin bu alanda ayrı bir yeri ve önemi vardır. Bu derlemede klinik farmakolojinin tarihsel gelişimi, tanımı ve kapsamı tanımlanacak, dünyadaki konumu...

Kardiyovasküler Hastalıklarda Netrin-1’in Rolü

Laminin benzeri proteinlerin bir ailesi olan netrinler, başlangıçta embriyonik aksonal rehberlikteki rolleri ile tanımlanmıştır. Kemotropik özellik gösteren bu moleküller nöron göçünün iki fonksiyonlu bir düzenleyicisi gibi davranırlar. Araştırmacılar, merkezi sinir sistemindeki rolünden bağımsız olarak netrin-1'in sinir haricindeki dokuların gelişiminde ve oluşumunda rol oynad...

Klasik Balede Temel Beş Ayak Pozisyonu ve Anatomik Yapısı

Klasik bale yüksek fiziksel talepleri olan popüler bir dans türüdür. Bu yüzden yoğun çalışma temposu ve aşırı kullanım hasarları, klasik balede yaygın görülür. Yanlış teknik uygulama, hareketin yanlış öğretilmesi veya yanlış algılanması sakatlanmalara neden olan faktörlerden sayılabilir. Bale eğitiminin başlangıç evresinde beş temel bale pozisyonu öğretilir. Bu pozisyonların...

Ergen Suçluluğu

Ergenlik döneminin kendine has zorluklarının yanı sıra, bireysel ve çevresel riskler ergeni suç olarak nitelendirilen kabul edilemez davranışlara sürüklemeye sebep olabilir. Ergenin suça yönelmesinde, ergenin kimliğini oluşturma çabası, yetersizlik düşünceleri ve duygularıyla başa çıkmakta zorlanma, özerk hissetme ihtiyacı veya diğer psiko-sosyal ihtiyaçlarını karşılama etkilidir...

Kanser Metabolizması ve Otofaji

Otofaji hasarlı veya gereksiz protein ve organellerin temizlenmesi ve besinsel strese yanıt olarak enerji kaynaklarını dengelemek amacıyla hücrenin kendini parçalama sürecidir. Apoptozis mekanizması hasarlı olan tümör hücrelerinde otofaji, hücrenin sağ-kalım süresini uzatmaktadır. Bununla birlikte otofaji, tümör oluşumunun erken evrelerinde tümör baskılanmasını sağlayabilir. Bu...

Uyku Bozuklukları: Sınıflama ve Tedavi

Farklı bir bilinçlilik durumu olarak tanımlanabilecek uyku, insan vücudunun normal ve sağlıklı işlemesi için gereklidir. İşlevsellikte bozulmaya ve yaşam kalitesinde düşmeye yol açtığı bilinen uyku sorunları başka bir bedensel ya da ruhsal hastalığın bir belirtisi olarak ortaya çıkabileceği gibi başlı başına bir hastalık olarak da görülebilir. Bu yazıda uyku bozukluklarının yeni...

Nörofibromatozis Tip1 Hastalarında Telomeraz Aktivitesi

Çeşitli kanser türlerinde yapılan çalışmalarda kısa telomer uzunluğu ve düşük telomeraz aktivitesinin bazı kanser tiplerinde koruyucu etkisi olduğundan bahsedilmektedir. Nörofibromatozis Tip-1 (NF1) hastalarının bazı kanser türleri için yüksek risk altında olduğu bilinmektedir. Beyin tümörleri, malign periferik sinir kılıfı tümörleri, optik gliom, yumuşak doku sarkomları gibi...

Uyku Sağlığının Korunmasında Uyku Hijyenin Rolü ve Stratejileri

Uyku sağlığın önemli bir bileşeni ve temel fizyolojik bir süreçtir. Uyku hava, su ve yiyecek gibi temel fizyolojik bir gereksinimdir. Uyku metabolik olayların düzenlenmesinde, emosyonel düzenlemelerde, fiziksel performansta, hafıza ve öğrenmede önemli bir rol oynamaktadır. Uyku sağlığını sürdürmede ise uyku hijyeni önemlidir. Y eterli bir uyku hijyeni uyku bozuklukları sıklığında...

Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografinin Periodontolojide Kullanımı

Diş hekimliğinde periodontal hastalıkların teşhisi öncelikle konvansiyonel iki boyutlu görüntüleme yöntemlerine dayanır. Ancak konvansiyonel görüntüleme yöntemlerinin üç boyutlu yapıları iki boyuta indirgenmesinden kaynaklanan geometrik distorsiyon ve anatomik maskeleme gibi dezavantajları mevcuttur. Günümüz diş hekimliğinde sıklıkla kullanılan konik ışınlı bilgisayarlı tomografi...

Memeli Tümör ve Normal Hücre Hatlarında Nanopartikül Uygulamaları

İki binli yıllarda nanoteknolojinin hızla  ilerlemesi sonucu, nano tıp yeni bir bilim dalı ve teknoloji alanı olarak ortaya çıkmış ve 21. yüzyılın en ölümcül hastalığı olan kansere çareler aranmıştır. Son yıllarda, hücre hattı uygulamaları ile nanoteknoloji biliminin birleşmesiyle tümör hücrelerini öldüren, sağlıklı (normal) hücrelere hasar vermeyen nanopartiküllerle üretilen...

Bel Ağrısında Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi

Bel ağrısının tedavisinde de fizik tedavi, ilaç tedavisi ya da cerrahi girişim gibi çeşitli yöntemlere başvurulmakta, fakat bu yöntemlerle her zaman etkin bir tedavi sağlanamamaktadır. Tamamlayıcı ve alternatif tedavi;  bel ağrısı tedavisinde önemli bir yere sahiptir. Bel ağrılarında hidroterapi (balneoterapi), yoga, ozon, masaj, aromaterapi, meditasyon, proloterapi, osteopati...

Mikrokimerizm ve Meme Kanseri

Meme kanseri dünya üzerinde en sık görülen kanser türleri arasında yer almaktadır. Meme kanseri ile ilgili çalışılan konulardan birisi de mikrokimerizmdir. Mikrokimerizm, farklı iki bireye ait DNA ve hücrelerin bir arada tek bir kişide bulunmasıdır. Organ transplantasyonu, kan nakli, gebelik, doğum ya da emzirme gibi durumlar, iki farklı birey arasında DNA ve hücre geçişinin, di...

Duygusal Yeme

Sağlıklı olabilmenin ön koşullarından birisi yeterli ve dengeli beslenmektir. Beslenme; sağlığı korumak, geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için bilinçli yapılması gereken bir davranıştır. Beslenme ihtiyacının karşılanması, biyolojik bir gerekliliğinin yanı sıra psikolojik açıdan da önemlidir. Bireyler öfkelendiklerinde ya da kendilerini baskı altında hissettiklerinde...

Epilepside Perioperatif Yönetim ve Anestezi

Epilepsi paroksismal, tekrarlayıcı nöbetlerle seyreden klinik bir hastalık olup popülasyonun önemli oranını etkiler; böylelikle epilepsili hastalar anestezi uygulamalarının önemli bir bileşenini oluşturmaktadır. Antiepileptik ajanların anestezi üzerine etkisi olabilecek birçok fizyolojik ve farmakolojik etkisi mevcuttur; bunun yanı sıra anestezik ajanların kendilerinin de nöbet...

Ruhsal Bozukluklarda Uyku

Fizyolojik bir gereksinim olan uyku öğrenme, bellek ve duygudurumun düzenlenmesi ile ilişkilidir. Ruhsal bozuklukların çoğunda görülen yakınmaların başında, uykunun nicelik ve niteliğindeki değişmeler gelir. Depresyon başta olmak üzere bipolar bozukluk, şizofreni, madde bağımlılığı, anksiyete bozuklukları gibi birçok ruhsal bozuklukta bu uyku sorunları gözlenir ve hastalık s...

PIWI-Etkileşimli RNA’ların Biyogenezi ve İşlevleri

Küçük RNA aracılı gen regülasyonu, biyolojide tekrarlanan bir konudur. Hayvan germ hücreleri, PIWI yolu olarak bilinen ilginç bir küçük RNA aracılı gen susturma mekanizması ile karakterizedir. PIWI etkileşimli RNA'lar (piRNA'lar) genomun koruyucuları olarak davranan, invaziv transpoze edilebilir elementlerden koruyan endojen küçük RNA'lardır. Bağlandıkları PIWI proteinine bağl...

Pestisit Kullanımının Halk Sağlığı Etkileri

Pestisitler, böcekleri, mantarları, bitkileri ve kemirgenleri öldürmek için kullanılan kimyasalların tüm sınıflarını içerir. Genellikle, insan popülasyonları, dermatolojik, gastrointestinal, nörolojik, kanserojen, solunum, üreme ve endokrin yollar gibi farklı yollarla neredeyse her gün farklı türde pestisitlere maruz kalır. Bu çalışmada Türkiye’nin durumunu vurgulayarak pestisit...

Geç Prematüre Doğan Bebeklerin Sorunları

Gebelikte 340/7-366/7 hafta arasında doğumlar olarak tanımlanan geç prematüre bebeklerin maturasyonları term bebeklerden daha azdır.  Ayrıca boyut ve kiloları da term bebeklere benzer olabileceğinden geç prematüre bebekler aileler ve sağlık çalışanları tarafından daha düşük riskli bebeklerle benzer şekilde tedavi edilirler. Oysa zamanında doğanlara göre daha fazla riskli grubu...