Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Dergisi

http://dergipark.gov.tr/iudtaed

List of Papers (Total 105)

Künye

Tezler

Haberler

Seminerler

Künye

İnflamatuar Barsak Hastalığı İle İlişkili Belirteçlerin Düzeylerinin Diyabet Hastalarında İncelenmesi

AMAÇ: Öncelikli amaç inflamatuar barsak hastalıkları oluşum ve gelişiminde önemli olabileceği düşünülen adipoz doku ve inflamasyon belirteçlerinin tip 2 diyabet vakalarında panel olarak ve ilk defa bir arada çalışmaktır. Ayrıca elde edilecek leptin, ghrelin, resistin, EGF ve TNF-α belirteçlerine ait analiz verilerinden yararlanarak tip 2 diyabet ile ilgili tanı yöntemlerinin geli...

Şizofrenili Olgularda Cox2 765 G>C Ve 1195 G>A Gen Polimorfizmlerinin Serum Cox-2 Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi

Amaç, toplumsal kuralla aykırı davranışlar, tuhaf yüz ifadeleri, amaçsız hareketler görülen, diğer insanlardan uzak kalma ve yalnız yaşamaya eğilim olabileceği gibi, tersine yakınlarına aşırı bağımlılık davranışları ortaya çıkmakta olan şizofreni hastalarında yapılan çalışmalara göre anne ya da babada şizofreni olanların çocuklarında kalıtım oranının %10-12 olduğu belirlenmiştir...

Okült Hepatit B Virus Enfeksiyonu: Virolojik ve Moleküler Mekanizmalar

Okült Hepatitis B Virus (HBV) enfeksiyonu (Occult HBV infection; OBİ) serum HBV DNA statüsü dikkate alınmaksızın mevcut serolojik testler ile HBV yüzey antijeni (HBsAg) negatif tespit edilen bireylerin karaciğerinde HBV genomunun uzun süreli persistan varlığı olarak tanımlanır. OBİ’nin Hepatoselüler karsinoma (HSK) riski ile kronik karaciğer hastalığının (KKH) progresyonunun art...

Gestasyonel Diyabette Hipoglisemik Etkili Bitkilerin Kullanimi

Gestasyonel Diabetes Mellitus (GDM), kan glukoz değerlerinin normal seviyenin üstünde olduğu ancak diyabet tanısı konulamayan, hamilelik sırasında meydana gelen hiperglisemidir. GDM’un tansını ve tedavisini atlamak gebelikte morbidite ve mortalite artışına neden olabilmektedir.  Kan şekeri seviyelerinin iyi kontrolü ile malformasyon oranı ve perinatal mortalite oranı azalır. GDM...

Türk Toplumunda 5-40 Yaş Arası Ani Ölümlerin Genom Boyu Kardiyovasküler Hastalık Risk Faktörleri Açısından Araştırılması

Semptom geli ş iminin ard ı ndan yakla şı k bir saat i ç inde meydana gelen ö l ü mler “ ani ö l ü m ” olarak kabul edilmektedir. Ani ö l ü m nedenlerinin ba şı nda kardiyovask ü ler hastal ı klar gelmektedir. D ü nyada her y ı l 4-5 milyon ki ş i ani kardiyak ö l ü mden hayat ı n ı kaybetmektedir. Ü lkemizde ise bu oran ı n ı n 70000 ki ş inin ü zerinde oldu ğ u bildirilmi ş tir...

Antibiyotiklerin Akılcı Kullanımının Ebeveynler Üzerinde Araştırılması

Amaç: A İ K ’’ hastalar ı n hastal ı klar ı ve kendi bireysel ö zelliklerine uygun ilac ı , uygun s ü re ve kullan ı m ş ekliyle, uygun maliyette almalar ı na y ö nelik kurallara uyulmas ı ’’ olarak tan ı mlanm ış t ı r. Ak ı lc ı kullan ı mda en fazla suistimal edilen ila ç grubu antibiyotiklerdir. Antibiyotikler en ç ok ç ocukluk d ö neminde kullan ı lmaktad ı r. Antibiyotik re...

Koroner Kalp Hastalığında Endotelyal Nitrik Oksit Sentaz RS1799983 (Glu298asp) Varyasyonunun Metabolik Etkilerinin İncelenmesi

Amaç. Koroner kalp hastal ığı (KKH) d ü nyada ö l ü m nedenlerinin ba şı nda gelen genetik ve ç evresel etkenlerin yol a ç t ığı kompleks bir hastal ı kt ı r. KKH ’ na yol a ç an ateroskleroz patogenezinde, endotelyal fonksiyon bozuklu ğ u ö nemli bir anahtard ı r. Endotel h ü creleri vask ü ler homeostaz ve nitrik oksit ü retimi gibi temel i ş levlerini yerine getiremedi ğ inde...

Koroner Arter Hastalığı Olmayan Ve Statin İle Tedavi Edilen Bireylerde Ampk Yolağında Yeni Bir Aday Modülatör Olarak Microrna-625-5p

Amaç: AMP-aktive protein kinaz (AMPK) 3-hidroksi-3-metilglutaril koenzim A’yı fosforilleyen ve aynı zamanda kolesterol biyosentezinin kontrolünde rol alan bir redüktazdır. Çalışmamızda, AMPK sinyal yolunun aterosklerozdaki rolünü ve insan makrofaj hücrelerinde etkili olup olmadığını test etmeyi amaçladık. Bu amaçla, koroner arter hastalığı (KAH) olmayan bireylerin plazma microRNA...

Diyabetik ve Diyabetik Olmayan Kronik Böbrek Yetmezliğinde Dinamik Tiyol Disülfit Homeostazı ve İleri Protein Oksidasyon Ürünleri (AOPPs)

Amaç: Kronik böbrek yetmezliği (KBY) ve tip 2 diyabet (DM)’in etyolojisinde oksidatif stresin önemli rolü bulunmaktadır. Tiyol grubu içeren bileşikler indirgeyici özellikleri ile oksidatif strese karşı savunmada önemli bir görev üstlenirler. Dinamik tiyol-disülfit homeostazının bozulması KBY ve DM dahil pek çok hastalığın gelişiminde rol oynar. Protein moleküllerinin oksidasyonu...

Haberler