De medische opleiding hoeft geen rekening te houden met de geloofsovertuiging en cultuuropvattingen van studenten*

Tijdschrift voor Medisch Onderwijs, Dec 2006

Bij tijd en wijle duikt de discussie op over het met en op elkaar oefenen van lichamelijk onderzoek door studenten.1 Voor sommigen, met name zeer gelovige moslima’s, levert het ontbloten van bepaalde lichaamsdelen in aanwezigheid van mannelijke medestudenten problemen op met hun wijze van naleven van de Koran.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2FBF03056759.pdf

De medische opleiding hoeft geen rekening te houden met de geloofsovertuiging en cultuuropvattingen van studenten*

T.A.W. Splinter 0 0 Pro en contra in medisch onderwijs - Bij tijd en wijle duikt de discussie op over het met en op elkaar oefenen van lichamelijk onderzoek door studenten.1 Voor sommigen, met name zeer gelovige moslimas, levert het ontbloten van bepaalde lichaamsdelen in aanwezigheid van mannelijke medestudenten problemen op met hun wijze van naleven van de Koran. Het is voor mij de vraag in hoeverre een medische opleiding bij het nastreven van haar doelen rekening moet houden met studentgebonden eigenschappen die het gevolg zijn van afkomst en opvoeding. Het hoofddoel van elke medische opleiding is om artsen op te leiden die voldoen aan de competenties kennis, vaardigheden en attitude van het Raamplan 2001 Artsopleiding (www.vsnu.nl/web/ show/id=46742/langid=43). Recent is daar het voorstel aan toegevoegd om de basisarts door middel van een schakeljaar beter voor te bereiden op de vervolgopleiding2 en expliciet te scholen in professioneel gedrag en handelen.3 Het kernpunt van de medische opleiding is dat de student zoveel kennis, vaardigheden en attituden verwerft dat zij of hij in staat is om een beperkt aantal patintgebonden problemen tot op een bepaald niveau adequaat op te lossen. De patint en diens problemen staan hierbij centraal. De student moet daarom de attitude verwerven om in het belang van de patint een duidelijke scheiding te maken tussen priv en praktijk. Dit geldt met name voor culturele achtergronden en geloofsovertuiging, omdat deze vaak samengaan met voor de uitoefening van het beroep incompatibele regels en wetten ten aanzien van bijvoorbeeld geslacht, seksuele geaardheid, sociale klasse, abortus, euthanasie, pil- en condoomgebruik en preventie van ziekten. Culturele achtergronden en geloofsovertuiging mogen niet in de weg staan om studenten te laten ervaren wat het betekent om deels ontkleed onderzocht te worden en wat het verschil is tussen functioneel en erotisch bloot en de bijbehorende aanrakingen. In de medische opleiding mag geen concessie gedaan worden aan welke opvattingen en overtuigingen van studenten ook, als het gaat om het aanleren van de attitude dat in het belang van de patint de geldende normen in de Nederlandse geneeskunde niet vertroebeld mogen worden door privopvattingen op basis van afkomst en opvoeding. Het accepteren van bijvoorbeeld geloofsovertuigingen als excuus om iets niet te leren wat andere studenten wel leren, leidt ertoe dat andere excuses gemakkelijker geaccepteerd worden en dat zo andere leerdoelen ontstaan. Overigens is er wl een reden om rekening te houden met afkomst en opvoeding als het erom gaat iedere ingelote student een zo goed mogelijke kans te geven om de studie te voltooien in een acceptabele tijd en door te stromen naar een vervolgopleiding. Studeerprestaties en beroepsmogelijkheden zouden kunnen samenhangen met afkomst en opvoeding. Maar * Dit artikel verschijnt ook in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. voor het hoofddoel van de geneeskundeopleiding kunnen geloofsovertuiging en cultuuropvattingen van studenten geen rol spelen. Belangenconflict: geen gemeld. Financile ondersteuning: geen gemeld. Summary Newly graduated doctors must be able to solve a limited number of patient-specific problems in an adequate manner. The patient is at the centre of attention here, not the doctor. Accepting religious beliefs and cultural differences as an excuse for not learning something would mean that other excuses would also be accepted more readily, thus changing the primary goals of the medical curriculum. (Splinter TAW. The medical curriculum need not take the religious beliefs and cultural backgrounds of the students into consideration. Dutch Journal of Medical Education 2006;25(6):298-299.)


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2FBF03056759.pdf

T.A.W. Splinter. De medische opleiding hoeft geen rekening te houden met de geloofsovertuiging en cultuuropvattingen van studenten*, Tijdschrift voor Medisch Onderwijs, 2006, 298, DOI: 10.1007/BF03056759