Bloeddrukmeting: beter automatisch dan met de hand

Huisarts en wetenschap, Jun 2011

Wim Opstelten

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12445-011-0151-7.pdf

Bloeddrukmeting: beter automatisch dan met de hand

Als patinten zelf hun bloeddruk meten met een automatische bloeddrukmeter, leidt dit tot een lagere bloeddruk dan als een zorgverlener dit op de conventionele manier doet. Ook in de huisartsenpraktijk raakt de 24-uurs ambulante bloeddrukmeting steeds meer in zwang: de meting elimineert het 'wittejaseffect' en is een betere voorspeller van het risico op hart- en vaatziekten dan handmatige bloeddrukmeting. Een ambulante bloeddrukmeting is echter niet geschikt voor frequent monitoren van de bloeddruk. Canadese onderzoekers keken of een automatische bloeddrukmeting een goed alternatief zou kunnen zijn. Ze randomiseerden 67 huisartsenprakMark Valk Eklind-Cervenka M, et al. Lund association of candesartan vs losartan with all-cause mortality in patients with heart failure. JAMA 2011;305:175-82. - tijken met in totaal 555 patinten met systolische hypertensie. In de interventiegroep bepaalden ze de bloeddruk als gemiddelde van 5 automatische metingen met intervallen van 2 minuten, waarbij de patint alleen werd gelaten in een aparte kamer. In de controlegroep werd de bloeddruk op de gebruikelijke wijze handmatig gemeten. Voor iedere patint was de referentiewaarde de gemiddelde bloeddruk tijdens waken zoals vastgesteld bij 24-uurs ambulante bloeddrukmeting. Voor de start van het onderzoek waren de gemiddelde handmatig gemeten bloeddrukken in beide groepen vergelijkbaar. Tijdens het onderzoek bleek de gemiddelde bloeddruk bij automatische meting 13,9/3,7 mmHg lager, maar ook in de controlegroep werd een lagere bloeddruk gemeten (-8,5/-1,6). Vergeleken met automatische meting, overschat een handmatige meting de bloeddruk dus met gemidWelke angiotensine II- een nationaal registratiesysteem voor hartfalen: RiksSvikt. Vanaf 2003 worreceptorblokkers bij den 70 variabelen per patint bewaard hartfalen? na ontslag uit het ziekenhuis of na een polikliniekbezoek. In december 2009 Angiotensine II-receptorblokkers ver- waren er 44.548 registraties van 62 minderen de cardiovasculaire morta- ziekenhuizen en 60 poliklinieken van liteit alsmede ziekenhuisopnamen bij 30.254 patinten. Daarvan kregen er hartfalen met verminderde linkerven- 5823 ARBs. De helft kreeg candesartan trikelejectiefractie. Volgens Zweeds en de andere helft losartan. Van de 5139 onderzoek werkt candesartan beter gencludeerde patinten was de gemiddan losartan. delde leeftijd 74 jaar en was 39% vrouw. Angiotensine II-receptorblokkers De candesartan-patinten waren iets (ARBs) zijn vaak vergeleken met placebo gezonder, hadden een lager linkervenof ACE-remmers, maar niet onderling. trikelejectiefractie en haalden de tarVanwege verschillen in bindingsaf- getdosis minder vaak. Van de patinten finiteit voor de AT1-receptor qua aantal die candesartan kregen, overleefde 98% bindingsplaatsen en halfwaardetijd na 1 jaar tegenover 83% die losartan voor de bindingsduur (minuten versus kregen. Na 5 jaar was de overleving 61% uren), is er verschil in capaciteit om de candesartan versus 44% losartan. bloeddruk te verlagen en nieuw hart- Volgens de auteurs heeft een registratie falen te verminderen. Zweden heeft zoals het Zweedse RiksSvikt voordelen deld 5,4/2,1 mmHg. De automatische gemeten bloeddruk was echter nog wel hoger (2,3/3,3) dan de waarde bij 24-uurs bloeddrukmeting. Een automatische bloeddrukmeting in een aparte ruimte zonder toeziend oog geeft dus een betere schatting van de werkelijke bloeddruk dan een door de huisarts of praktijkondersteuner uitgevoerde bloeddrukmeting. Aangezien veel cardiovasculaire onderzoeken zich baseerden op conventionele bloeddrukmetingen, is het de vraag of bij automatische bloeddrukmeting de streefwaarden voor de bloeddruk niet moeten worden bijgesteld. Wim Opstelten boven een RCT. Een RCT heeft striktere in- en exclusiecriteria zodat de generaliseerbaarheid naar diverse patintengroepen, zoals ouderen, beperkt is. Een zwakte van dit onderzoek is echter dat deze niet gerandomiseerd is. Ook is niet duidelijk waarop de keus van de ARB was gebaseerd; waar was deze in eerste instantie voor gegeven? Voor hypertensie, diabetes mellitus of pas bij de eerste verschijnselen van hartfalen? De uitslag is zo opmerkelijk dat we er de komende maanden nog wel meer over te horen zullen krijgen.


This is a preview of a remote PDF: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12445-011-0151-7.pdf

Wim Opstelten. Bloeddrukmeting: beter automatisch dan met de hand, Huisarts en wetenschap, 2011, 293, DOI: 10.1007/s12445-011-0151-7