COPD en diabetes gaan vaak hand in hand

Mednet, Apr 2011

Bohn Stafleu van Loghum

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12462-011-0152-z.pdf

COPD en diabetes gaan vaak hand in hand

Diabetes type 2 wordt niet vaak geassocieerd met COPD. In dit beeld komt langzaam maar zeker verandering nu blijkt dat beide ziekten samen voorkomen en mogelijk een gemeenschappelijke pathofysiologische basis hebben. e If a r g O t O f m u r t s O O s n a H - Wkans op diabetes type 2. Deze bevinie COPD heeft, heeft een verhoogde ding komt steevast naar voren uit recente, epidemiologische studies. Zo bleek in 2004 uit de Amerikaanse Nurses Health Studie dat het relatieve risico op het krijgen van diabetes 1,8 bedraagt voor verpleegkundigen die ook COPD hebben. Een andere Amerikaanse studie onder ruim 38.000 vrouwen liet vorig jaar hetzelfde zien. De onderzoekers corrigeerden nu echter voor risicofactoren zoals overgewicht, leeftijd en fysieke activiteit. Een verhoogd relatief risico van 1,38 blijft over. Longarts dr. Frits Franssen van Ciro+, expertisecentrum voor chronisch orgaanfalen, in het Limburgse Horn legt uit hoe dit kan: De helft van de mensen met COPD is te weinig fysiek actief. Zelfs bij licht COPD daalt hun fysieke activiteit onder de minimaal aanbevolen dagelijkse hoeveelheid beweging. Fysieke inactiviteit is een factor in het ontstaan van overgewicht en dit is een risicofactor voor diabetes. Daarnaast is bekend dat hypoxemie leidt tot een verhoogde productie van glucose. Uiteindelijk heeft de helft van alle COPD-patinten het metabool syndroom. Dit laatste leidt niet alleen tot diabetes, maar is mogelijk ook geassocieerd met het verhoogde risico op hart- en vaatziekten bij mensen met COPD. Franssen deed zelf onderzoek naar insulineresistentie bij COPD. Hij ontdekte dat vooral de dikkere patint zonder diabetes een hogere mate van insulineresistentie heeft. COPD kenmerkt zich door chronische ontstekingsreacties, niet alleen in de longen maar overal in het lichaam. Deze ontstekingsreacties dragen bij aan de verminderde gevoeligheid voor insuline. Behalve een pathofysiologische relatie bestaat er ook een relatie tussen de medicatie voor COPD en het ontstaan van diabetes. Een Canadese studie onder 400.000 mensen met longziekten toonde aan dat de kans op diabetes bij mensen die inhalatiecorticosteroden gebruiken met 34 procent toeneemt ten opzichte van mensen die geen inhalatiecorticosteroden gebruiken. De kans nam met 64 procent toe bij mensen die hoge doses corticosteroden inhaleerden. Franssen is niet onder de indruk van de studie: De onderzoekers kijken in een verzekeringsdatabank naar het gebruik van medicijnen passend bij COPD, astma en diabetes. Er vindt geen correctie voor andere risicofactoren zoals obesitas plaats. Voor harde uitspraken moet de invloed van inhalatiecorticosteroden eerst verder uitgezocht worden in een goed gekarakteriseerd cohort van mensen met COPD. Wie eenmaal diabetes heeft, krijgt te maken met een verslechtering van de longfunctie van ongeveer 7 procent. Uit een meta-analyse van Franssens collegas bij de Universiteit Maastricht blijkt dat met name de diffusiecapaciteit van de longen afneemt, samen met de vitale capaciteit. Franssen: De aard van de daling is echter niet obstructief, zoals je bij COPD ziet maar is eerder restrictief. Volgens een hypothese ligt de oorzaak in de beschadiging van kleine bloedvaatjes in de long als gevolg van de diabetes. Diabetes staat niet in de lijst met ziekten geassocieerd met COPD. Hierdoor krijgt deze aandoening wellicht onvoldoende aandacht van de behandelaar. De tijd die verstrijkt voordat de diabetestherapie gentensiveerd wordt, is bij COPD-patinten langer dan gebruikelijk. Dit wijst op mogelijke onderbehandeling van de diabetes. Franssen: Het is moeilijk om te zeggen of dit komt doordat mensen minder symptomen rapporteren of de arts de diabetesbehandeling uitstelt omdat de aandacht vooral naar de behandeling van de COPD gaat. Door recent epidemiologisch en biomedisch onderzoek wordt de relatie tussen COPD en diabetes steeds duidelijker. De gemeenschappelijke risicofactoren maken dat diabetes een plek verdient in de lijst met ziekten geassocieerd met COPD.


This is a preview of a remote PDF: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12462-011-0152-z.pdf

Bohn Stafleu van Loghum. COPD en diabetes gaan vaak hand in hand, Mednet, 2011, 8, DOI: 10.1007/s12462-011-0152-z