Orale anticonceptie en astma

Mednet, Apr 2011

Bohn Stafleu van Loghum

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12462-011-0141-2.pdf

Orale anticonceptie en astma

Het verschil in de doorstroming van de longen van meisjes en jongens met astma komt niet door de ziekte maar blijkt een sekseverschil. - Orale anticonceptie en astma Het gebruik van orale anticonceptiva voor de zwangerschap leidt niet tot een verhoogde kans op astma bij kinderen. Dit blijkt uit de norwegian Mother and Child Cohort study bij ruim 60.000 kinderen. Het gebruik van een oestrogeen/progestageen combinatie anticonceptiva leidde ook niet tot een toename van lage luchtweginfecties of piepende ademhaling. Alleen de kinderen van vrouwen die uitsluitend progestageen bevattende anticonceptiva gebruikten, hadden tussen de leeftijd van 6 en 8 maanden een kleine verhoogde kans op piepende ademhaling. Neusverstuivers met beclometason dipropionate met hydrofluoralkane als drijfgas helpen bij seizoens- en niet-seizoensgebonden allergische rhinitis. Twee Amerikaanse dubbelblind en placebogecontroleerde trials tonen dit aan. Beide groepen patinten melden een significante daling van hun klachten. De patinten gebruikten n maal daags 320 microgram beclometason. Hydrofluoralkane als drijfgas maakt fijne arosoldruppeltjes en daarmee een betere verspreiding van de beclometason in de luchtwegen mogelijk in vergelijking met beclometason in waterige oplossing. Bescheiden werking ciclesonide bij kinderen g ebruik van het inhalatie corticosterod ciclesonide leidt tot een onverwacht bescheiden reductie van het aantal aanvallen van piepende ademhaling bij kinderen, blijkt uit een internationale studie. De selectie van de deelnemers speelt een belangrijke rol bij het verklaren van dit relatief bescheiden effect. studieleider Paul Brand, kinderarts in de Zwolse isala klinieken, presenteerde het onderzoek op het jaarcongres van de American Academy of Allergy, Asthma, andimmunology in maart 2011. Aan de studie deden 994 kinderen van twee tot zes jaar mee. De kinderen kwamen uit negen landen in Europa, Zuid-Amerika, Afrika en Azi. Ze hadden allemaal persisterende of herhaalde piepende ademhaling gedurende minstens 6 maanden en een positieve Asthma Predictive index of een positieve atopie test. De kinderen kregen gedurende 24 weken of placebo of 40, 80 of 160 microgram ciclesonide. Het primaire eindpunt was het optreden van ernstige exacer- exacerbaties. Ouders zijn minder geneigd om baties die orale corticosteroden vergden. hun kind aan een placebogecontroleerde klinisecundaire eindpunten waren onder meer het sche studie mee te laten doen naarmate het kind aantal dagen zonder piepende ademhaling en ernstiger ziek is. Dit fenomeen bleek vooral bij de veranderingen in longfunctie bij kinderen van Aziatische kinderen op te treden (21 procent van 4 tot 6 jaar. de studiegroep). Hierdoor deed een relatief groot Opmerkelijk genoeg bleek het aantal exacerba- aantal patintjes met milde klachten mee. Ook ties in alle groepen veel lager dan verwacht. hebben de onderzoekers kritiek op de internatioDaarom ontstond er geen significant verschil tus- nale classificatie van kinderen met piepende sen de placebogroep en de individuele cicleso- ademhaling. Deze houdt onvoldoende rekening nide groepen. Er was wel een significant verschil met de ernst en frequentie van de klachten. tussen placebo en alle ciclesonide groepen bij Ciclesonide is een inactief middel dat na inhaleelkaar. Het risico op een exacerbatie daalde van ring door esterases in het slijmvlies van de luch-t 16,2 procent in de placebogroep naar 10,4 pro- wegen geactiveerd wordt. Het is sinds 2008 toecent in de behandelde groepen (NNT=16). De gestaan voor gebruik bij mensen vanaf 12 jaar. secundaire eindpunten verschilden niet tussen De werking bij jongere personen was nog onvolde vier groepen met uitzondering van de long- doende onderzocht. Of de huidige studie aanleifunctietest die in alle ciclesonide groepen verbe- ding geeft tot verlaging van de leeftijdsgrens terde ten opzichte van placebo. weet Brand niet: Ciclesonide werkt dus bij jonge Culturele verschillen zijn volgens de onderzoe- kinderen. Het is aan de registratieautoriteiten of kers de oorzaak van het onverwacht lage aantal ze het voor jonge kinderen registreren.


This is a preview of a remote PDF: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12462-011-0141-2.pdf

Bohn Stafleu van Loghum. Orale anticonceptie en astma, Mednet, 2011, 3, DOI: 10.1007/s12462-011-0141-2