Acknowledgment to reviewers

Journal of Infection and Chemotherapy, Dec 2009

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10156-009-0742-4.pdf

Acknowledgment to reviewers

0 Goto , Hajime Goto, Naomasa 1 Sakamoto , Haruo Sakamoto, Mitsuo Sato, Junko Shibuya, Kazutoshi Shimizu, Junzo Shinjoh, Masayoshi Shirai, Ryo Shiro, Hiroyuki Shoji, Hiroshi Sugaya, Norio Suzuki, Kenji 2 Fujimoto , Takushi Fujimura, Shigeru Fukayama, Makiko Furukawa, Keiichi 3 Ogura , Takashi Ohmagari, Norio Ohta, Michio Oishi, Kazunori Oishi, Tomohiro Oka, Shinichi Okamura, Noboru Okazaki, Mitsuhiro Okubo, Takashi Ono, Yasuo Ouchi, Kazunobu 4 Uezato , Satoshi Urabe, Akio 5 Ajisawa , Atsushi Aoki, Nobuki Aoki, Yasuko Aoki, Yosuke Aoshima, Masahiro Arakawa, Soichi Ariyoshi, Kouya 6 Tajima , Takeshi Takada, Nobuhiro Takahashi, Satoshi Takahashi, Takashi Takeda, Hideki Takeda, Hiroshi 7 Niki , Yoshihito Nishi, Junichiro Nishino, Kunihiko Nishiya, Hajime Numazaki, Kei 8 Nakamura , Fukumi Nakamura, Itaru Nakano, Takashi 9 Mahara , Fumihiko Matsunaga, Naohisa Matsushita, Osamu Mikasa, Keiichi Mitamura, Keiko Mitsutake, Kotaro Miyazaki, Yoshitsugu Morikane, Keita Morita, Koji 10 Kanayama , Akiko Kasahara, Kei Kato, Haru Kato, Yasuyuki Kawai, Mako Kawakami, Kenji Kawamoto, Susumu Kikuchi, Ken Kimura, Satoshi Kimura, Toshimi Kizu, Junko Kobashi, Yoshihiro Kobayakawa, Shinichiro Kobayashi, Intetsu Kobayashi, Osamu Konishi, Mitsuru Kumasaka, Kazunari Kunishima, Hiroyuki Kuwabara, Masao 11 Wada , Hiroo Watanabe, Hidehiro Watanabe, Manabu 12 Ishiwada , Naruhiko Ito, Teruyo 13 Ichiyama , Satoshi Ida, Takashi Ikeda, Fumiaki Imamura, Akifumi Inamatsu, Takashi Ishida, Tadashi Ishikawa, Shu 14 Hamasuna , Ryoichi Hanaoka, Masayuki Harada, Kazuhiro Haruki, Kosuke Hasegawa, Naoki Hatano, Kazuo Hirakata, Yoichi Hiramatsu, Keiichi Hori, Seiji Horii, Toshinobu Hoshino, Tadashi


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10156-009-0742-4.pdf

Acknowledgment to reviewers, Journal of Infection and Chemotherapy, 2009, 428, DOI: 10.1007/s10156-009-0742-4