Ingezonden

International Journal of Clinical Pharmacy, Dec 1981

J. I. M. De Jong, L. A. P. De Kind, H. P. Neuman, C. P. Scholten, J. J. Vink-Stephan, H. H. J. Allart, R. P. Dessing

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2FBF02193240.pdf

Ingezonden

1 8 - 2 3 OKTOBER 1 9 8 1 W o r k s h o p ' A d v a n c e d M e t h o d s in P h a r m a c o k i n - etics'. M a n c h e s t e r , G r o o t - B r i t t a n n i & Inlichtingen: Prof. i . ROWLAND, D e p a r t m e n t o f P h a r m a c y , U n i v e r s i t y o f M a n c h e s t e r , M a n c h e s t e r 4 NOVEMBER I 9 8 I N a j a a r s b i j e e n k o m s t Stichting VNA. N e d e r l a n d s C o n g r e s g e b o u w , ' s - G r a v e n h a g e . Inlichtingen: Drs. p.a.J. LANSER, Stichting VNA, F r a n k e n s l a g I39, 2582 HJ ' s - G r a v e n h a g e , tel. nr. (070) 57421 i. - i X 3 9 P L , E n g l a n d . I 9 - 2 3 OKTOBER 1 9 8 1 C u r s u s h o g e d r u k - v l o e i s t o f c h r o m a t o g r a f i e . T e c h n i s c h e H o g e s c h o o l E i n d h o v e n . Inlichtingen: Ir. J. KONINGS,T e c h n i s c h e H o g e s c h o o l E i n d h o v e n , Afd. S c h e i k u n d i g e T e c h n o l o g i e , P o s t bus 513, E i n d h o v e n , tel. nr. (040) 473oi2. 2 4 0 K T O B E R I 9 8 I S y m p o s i u m 'Infectie en Z i e k e n h u i s ' . E v e r t K u p e r s o o r d , A m e r s f o o r t . Inlichtingen: M e d i s c h e A d m i n i s t r a t i e t.a.v.N.S.L. LIM, Z i e k e n h u i s D e L i c h t e n b e r g , U t r e c h t s e w e g I6o, 3818 ES A m e r s f o o r t . 2 9 N O V E M B E R - 4 D E C E M B E R I98I 3- A r b e i t s g e s p r / i c h e ' P h a r m a k o k i n e t i k - B i o p h a r mazie'. F o r t b i l d u n g s z e n t r u m der L a n d e s ~ i r t z t e k a m m e r Hessen, B a d N a u h e i m , Duitsland. Inlichtingen: Z e n t r a l l a b o r a t o r i u m D e u t s c h e r A p o t h e k e r , G i n n h e i m e r Strasse 20, 6236 E s c h b o r n / Ts., D e u t s c h l a n d , tel. nr. 09-49 6196 44001. I 2 D E C E M B E R 198i R e i i n i s t e n d a g ' P h a r m a c i a e S a c r u m ' . G r o n i n g e n . Inlichtingen: H.J. WOERDENBAG, H o e n d i e p 19, 9718 TA G r o n i n g e n . Plaatsing van brieven in deze rubriek houdt niet in dat de redactie de daarin weergegeven zienswijze onderschrijft. De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden stukken te bekorten o f te weigeren. C h a o s in stickerland Iedere zichzelf respecterende firma die verpakkingsmateriaal e.d. levert aan apotheken, beschikt over een ruim assortiment stickers. Vooral de stickers die bedoeld zijn om pati~nten te informeren over het gebruik van hun geneesmiddelen, geven een bonte mengeling van teksten te zien, mede onder invloed van collegae uit alle windstreken van Nederland. Maar zelfs in de teksten van stickers van 66n leverancier is geen consequente lijn te ontdekken in bedoeling en opbouw van deze teksten. Wij menen dan ook een poging te moeten doen, om een beetje orde in deze stickerchaos te brengen. Er zijn, voor zover ons bekend, nooit criteria gepubliceerd waaraan de tekst van stickers, bedoeld om pati~nten voor te lichten over het gebruik van medicijnen, moet voldoen. Het iijkt ons zinvol om allereerst criteria te formuleren om in de toekomst tot een inherent geheel te komen. t. De tekst van de sticker moet de essentie van het gebruik of de waarschuwing weergeven. Bijvoorbeeld de tekst 'Innemen tijdens de maaltijd of met een flink glas melk' geeft niet de essentie weer, dat het middel niet op een lege maag mag worden ingenomen. 2. Er mag geen discrepantie bestaan tussen de tekst van de sticker en een mee te geven bijsluiter. Eveneens moet 3. er alleen dan een sticker geplakt worden, als de pati6nt beslist moet handelen conform de stickertekst, omdat een ander gebruik schadelijk voor hem zou zijn; 4. het aantal te plakken stickers op een preparaat bij voorkeur beperkt blijven tot 66n. Teveel stickers komt de leesbaarheid niet ten goede (kerstboomeffect!). Indien de bestaande teksten van de stickers en het plakken ervan aan deze criteria getoetst zouden worden, de echt nuttige teksten zouden worden aangepast en alle overbodige zouden verdwijnen, zou 'stickerland' een stuk overzichtelijker en voor de pati6nt doorzichtiger worden.


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2FBF02193240.pdf

J. I. M. De Jong, L. A. P. De Kind, H. P. Neuman, C. P. Scholten, J. J. Vink-Stephan, H. H. J. Allart, R. P. Dessing. Ingezonden, International Journal of Clinical Pharmacy, 1981, 660-660, DOI: 10.1007/BF02193240